Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczynamy nabór do szkolenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia. W związku z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej – znowelizowana w marcu 2023 r.) szkolenie to będzie odbywało się pod zmienioną nazwą: Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej SPPwR – kurs podstawowy. Tym samym program merytoryczny także został dostosowany do aktualnych zaleceń.

Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej SPPwR – kurs podstawowy składa się z sześciu trzydniowych sesji. Każda sesja trwa 3 kolejne dni, 5,5 godz. zegarowych. Sesje odbywają się co 2 – 3 tygodnie.

Zajęcia odbywają się online. Udział w szkoleniu wymaga więc od uczestników dostępu do stabilnego łącza Internetowego oraz sprawnego sprzętu, wyposażonego w mikrofon i kamerę. Konieczne jest też zapewnienie miejsca, które będzie umożliwiało swobodną komunikację i współpracę z grupą szkoleniową.

Merytoryka

Program Studium realizujemy od ponad 20 lat według autorskiego programu wypracowanego i doskonalonego przez zespół dydaktyczny skupiający certyfikowanych specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zawartość merytoryczna tego programu stała się kanonem obowiązujących w Polsce szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i odpowiada wytycznym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącym szkoleń z tego zakresu.

Ukończenie

Ukończenie kursu podstawowego otwiera możliwość dalszego rozwijania kompetencji w specjalistycznym Studium SPPD – SPPwR II stopnia. Dzięki temu można automatycznie uzyskać niezbędną liczbę godzin wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego konsultanta lub specjalisty Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniem. Jest to najstarszy i jedyny w Polsce państwowy program certyfikacji specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Jesteśmy praktykami

Zespół SPPD – SPPwR gromadzi praktyków, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z osobami uwikłanymi w przemoc oraz udziałem w różnych programach przeciwdziałania przemocy takich jak: tworzenie rozwiązań systemowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, organizowanie i prowadzenie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych, praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, stosowanie procedury „Niebieskie Karty”, itp.  Doświadczenie praktyczne pozwala nam na stałe udoskonalanie i dostosowywanie programu Studium do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji.

Dla kogo?

Studium zawiera kompendium wiedzy niezbędnej dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Szczególnie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno- -pomocowych, które na mocy Ustawy są zobowiązane do odbycia i uzupełniania wiedzy z tego zakresu (art.6 ust.6 pkt.4, art. 5a, art. 12a).

Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej – SPPwR przeznaczone jest  dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pracownicy pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, sądownictwa, policji. Wspólna praca w trakcie szkolenia umożliwia pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędnej w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom  uwikłanym w przemoc domową.

O kursie

Kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych. W programie są wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty i filmy instruktażowe.

Studium prowadzone jest w ramach Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

– placówki kształcenia ustawicznego (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę pod nr 1212 K) i kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji.

Układ merytorycznej treści szkolenia jest następujący:

SESJE:

 1. –  Charakterystyka zjawiska przemocy domowej.

Definicja przemocy domowej.

Rozpoznawanie i diagnozowanie przemocy, rozróżnienie od agresji i konfliktów

Analiza postaw wobec przemocy: osobiste doświadczenia związane z przemocą, mity i stereotypy związane z przemocą.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej.

Zadanie w trakcie I sesji: pomoc udzielana na piśmie.

 1. –  Osoby doznające przemocy 

Portret psychologiczny osoby doznającej przemocy domowej.

Sytuacja  osób dorosłych doznających przemocy domowej – charakterystyka mechanizmów wikłających w przemoc i relację ze sprawcą.

Specyfika kontaktu i budowania współpracy z dorosłą osobą doznającą przemocy.

 1. – Dzieci krzywdzone 

Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego oraz na czym polega skuteczna pomoc dzieciom krzywdzonym.

Zasady budowania kontaktu z dzieckiem krzywdzonym i udzielania mu skutecznej pomocy.

Przemoc seksualna wobec dzieci: diagnozowanie przemocy seksualnej wobec dzieci oraz kierunki działań i ochrona dziecka w przypadku przemocy seksualnej.

 1. – System przeciwdziałania przemocy domowej. 

Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej – rozróżnienie interwencji od pomocy. 

Zasady i metody interwencji w sytuacjach przemocy  oraz udzielania pomocy poszczególnym osobom uwikłanym w przemoc.

Diagnoza problemu przemocy domowej z uwzględnieniem zasobów, potrzeb i ograniczeń osób uwikłanych w przemoc.

Idea powoływania zespołów interdyscyplinarnych w gminach, realizowane zadania zespołów i grup pomocowo – diagnostycznych. Procedura „Niebieskiej Karty” i współpraca jej realizatorów   z zespołem interdyscyplinarnym.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej.

 • – Osoby stosujące przemoc  

Osoby stosujące przemoc domową – źródła przemocy i portret psychologiczny osoby stosującej przemoc.

Interwencje wobec osób stosujących przemoc.  Zasady prowadzenia rozmów interwencyjnych przez przedstawicieli grup diagnostyczno – pomocowych. Motywowanie do zmian i monitorowanie.

Kontakt i praca  z osobą stosującą przemoc domową.

 • – Fabryka życzeń – podsumowanie najważniejszych treści szkolenia.   

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej.

Stosowanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w praktyce.

Organizowanie i prowadzenie  interwencji, udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc – analiza kazusów.

Prowadzenie rozmów interwencyjnych i pomocowych z osobami uwikłanymi w przemoc – ćwiczenie i doskonalenie umiejętności.

Podstawę zaliczenia SPPD – SPPwR stanowią:

 • obecność na wszystkich zajęciach, z włączoną kamerą i mikrofonem,
 • podjęcie zadania indywidualnego, które każdy uczestnik planuje i realizuje pomiędzy sesjami  w swoim środowisku lokalnym,
  • udział w quizie podsumowującym szkolenie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN zawierające informacje o liczbie godzin w poszczególnych blokach tematycznych.

Zajęcia w Studium, są bardzo intensywne i wymagają pełnego zaangażowania uczestników.    

Terminy poszczególnych sesji online w edycji jesiennej:

 1. sesja – 11 – 13 września (środa- piątek) 2024 r.
 2. sesja – 24 – 26 września (wtorek – czwartek) 2024r.
 3. sesja – 8 – 10 października  (wtorek – czwartek) 2024 r.
 4. sesja – 22 do 24 października  (wtorek – czwartek) 2024 r.
 5. sesja – 6 do 8 listopada  (środa – piątek) 2024 r.
 6. sesja –19 do 21 listopada (wtorek – czwartek) 2024 r.

Zajęcia w każdym dniu szkolenia odbywają się w godz. 8.30 – 14.00.

Koszt Studium wynosi 3600 zł  (brutto) przy jednorazowej wpłacie. Wpłaty można dokonać także w trzech ratach, każda po 1 300 zł (brutto), wtedy koszt  kursu wynosi 3 900 zł.  Kwota ta obejmuje dydaktykę, materiały szkoleniowe dostępne dla uczestników na dedykowanej platformie oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Osoby zainteresowane udziałem w Studium online proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 1 sierpnia 2024 r., znajdującego się pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbVVSssfdZolDcBnz3I94FAR8-AMruI_9rREFywe5ejDPo6w/viewform?usp=sf_link

Jeśli za udział w kursie danego uczestnika opłaty dokonuje instytucja – prosimy o wypełnienie oświadczenie płatnika, które znajduje się TUTAJ. Po wypełnieniu oświadczenia płatnika i podpisaniu przez osobę upoważnioną prosimy o odesłanie skanu oświadczenia na adres mailowy d.lefanowicz@niebieskalinia.org do dnia 1 sierpnia 2024 r. oraz oryginału oświadczenia równolegle do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną na adres: ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa  listem z zwykłym.

Opłaty  prosimy wnosić dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu uczestnika na Studium,  z podaniem danych płatnika zgodnych ze wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku kiedy są Państwo zainteresowani udziałem w Studium w innych terminach – w kolejnej edycji, zachęcamy do zgłoszenia chęci uczestnictwa. Wówczas otrzymają Państwo informację o kolejnym naborze na 2024 rok w pierwszej kolejności.

Konto Stowarzyszenia:


Citi Handlowy  51 1030 0019 0109 8530 0011 9873
z dopiskiem: SPPD – SPPwR – kurs podstawowy

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń, w którym zawarte są szczegółowe informacje o zasadach udziału w szkoleniach Stowarzyszenia „Niebieska Linia”.

Zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja są warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. 

Treści regulaminu znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.niebieskalinia.org/images/regulamin-szkolen%CC%81-SNL_2022.pdf

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia, 

tel.: (22) 499 – 37 – 33 w godz. 9.00 – 15.00

lub  pisząc na adres e-mailowy: d.lefanowicz@niebieskalinia.org

Opłaty

Konto Stowarzyszenia
Citi Handlowy 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873
z dopiskiem: SPPD – I – kurs podstawowy online

Opłaty  prosimy wnosić dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu uczestnika na Studium,  z podaniem danych płatnika zgodnych ze wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń, w którym zawarte są szczegółowe informacje o zasadach udziału w szkoleniach Stowarzyszenia „Niebieska Linia”.

Zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja są warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. 

Treści regulaminu znajdują się pod linkiem.

Kontakt

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia
tel.: (22) 499 – 37 – 33 w godz. 9.00 – 15.00
lub  pisząc na adres e-mailowy: d.lefanowicz@niebieskalinia.org

Kierownik SPPD

Wanda Paszkiewicz

Autorski konspekt szkolenia jest własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i nie może być publikowany i wykorzystywany bez jego zgody. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  Zapisz się do NEWSLETTERA!

  Skip to content