O Stowarzyszeniu

Poznajmy się

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zostało założone w 2004 roku w Warszawie.

Bliskie nam są działania systemowe i kompleksowe łączące możliwości oddziaływań interwencyjnych i pomocowych.

Poszukujemy nowatorskich i odważnych rozwiązań opartych na wieloletnim doświadczeniu pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wiedzy o zjawisku przemocy i wiedzy psychologicznej.

MISJA

Zmiana dotychczasowych relacji interpersonalnych opartych na dyskryminacji i przemocy, tak aby wypracowywanie i upowszechnianie sprawdzonych w praktyce skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie spowodowały polepszenie jakości życia nas wszystkich.

CEL

Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie – osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc, świadkom przemocy, zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

Szacunek dla drugiego człowieka

Nasi klienci nauczyli nas, że w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie istotne znaczenie ma szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie godności osobistej oraz odnoszenie się do zasobów, obszarów zdrowia i kompetencji osobistych. W swoich działaniach przywiązujemy dużą wagę do budowania partnerskiej współpracy z innymi ludźmi oraz przestrzegania zasad komunikacji bez przemocy (NVC).

Finansowanie

Finansowanie Stowarzyszenia opieramy na dotacjach celowych, pozyskiwanych na drodze konkursowej, z instytucji budżetu państwa oraz działalności gospodarczej. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia cały zysk organizacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Dlaczego warto z nami pracować?

CELE STATUTOWE

Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, realizując swoje cele statutowe, współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i firmami.

Zespół Stowarzyszenia aktywnie wspierają zaangażowani w jego działalność stażyści i wolontariusze. Jednym z ważnych dla nas celów jest poprawa jakości działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz skuteczniejszej ochrony osób krzywdzonych.

Staramy się to osiągnąć poprzez dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniami oraz poprzez prowadzenie szkoleń, superwizji, staży zawodowych i upowszechnianie opracowanych przez nas materiałów i wydawnictw. Liczymy, że w ten sposób przyczyniamy się do zwiększania liczby osób profesjonalnie przygotowanych do prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tym samym do poprawy jakości pomocy otrzymywanej przez osoby krzywdzone.

DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie pokazuje nam, że w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie istotną rolę odrywają zarówno działania interwencyjne, jak i pomocy psychologicznej. Stąd nasze zaangażowanie w rozwijanie lokalnych systemów interdyscyplinarnych oraz w tworzenie i prowadzenie programów pomocy dla osób uwikłanych w przemoc.

Nasze wieloletnie zaangażowanie w rozwijanie sensownych i skutecznych programów edukacyjno – korekcyjnych i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie doprowadziło do lepszego zrozumienia strategii działania wobec nich.

Wiemy z doświadczenia, że takie działania są najlepszą, najskuteczniejszą i najtrwalszą formą ochrony osób doznających przemocy. Jeśli bowiem nie będzie tych co krzywdzą, nie będzie tym samym osób krzywdzonych. A ochronie osób krzywdzonych i powrotowi do godności wszystkich osób uwikłanych w przemoc dedykujemy naszą pracę.

NAGRODY

Członkowie zespołu Stowarzyszenia nagradzani są za dokonania w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. prezes Stowarzyszenia Luis Alarcon jest laureatem „Wyróżnienia białej wstążki”, przyznawanego mężczyznom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się kobietom reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji; vice – prezes Wanda Paszkiewicz otrzymała brązowy krzyż zasługi od Prezydenta RP za wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.

Ustawa RP

Członkowie zespołu Stowarzyszenia współtworzyli Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez udział w pracach komisji Sejmu RP.

Czym się zajmujemy?

Jak możemy pomóc Tobie?

Od momentu powstania, Stowarzyszenie między innymi

 • realizuje jedne z pierwszych w Polsce programy pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • opracowało i prowadzi autorskie programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • oferuje pomoc psychologiczną indywidualną, rodzinną oraz dla par,
 • prowadziło i prowadzi działania na rzecz rozwijania współpracy interdyscyplinarnej w środowiskach lokalnych,
 • opracowuje publikacje merytoryczne – poradniki dla osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, filmy instruktażowe dla służb,
 • szkoli specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy, jest autorem Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  – I i II stopnia, które stanowi podstawowy kanon szkoleń dla służb w całej Polsce, prowadzi autorskie szkolenie przygotowujące specjalistów do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie p.n.: Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc,
 • od wielu lat prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które w 2013 roku obsłużyło już ponad 14.000 telefonów interwencyjnych oraz prowadzi interwencje w sprawach osób skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, na podstawie porozumienia pomiędzy Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Główną Policji i Ministerstwem Sprawiedliwości,
 • bierze udział w spotkaniach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim mających wpływ na tworzenie systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • opracowuje i prowadzi autorskie programy profilaktyki przemocy dla szkół, takie jak np.: „Niebieska Godzina Wychowawcza”, „Wolska Akademia Rodzica”, „Niebieskie Szkoły”,
 • współpracuje z uczelniami w prowadzeniu zajęć dla studentów kierunków społecznych i medycznych, takim jak: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie i w Sopocie, Pedagogium, Akademia Medyczna w Warszawie, Uniwersytet Warszawski.

Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w

 • Radzie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Zespole Monitorującym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej,
 • Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
 • Zespołach Interdyscyplinarnych i grupach roboczych w wielu dzielnicach m.st. Warszawy,
 • prowadzą superwizje pracy specjalistów oraz programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie  na terenie całej Polski,
 • członkowie Stowarzyszenia są zapraszani jako eksperci do współtworzenia lokalnych
 • i międzynarodowych strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • często występują w mediach w charakterze ekspertów w tej dziedzinie oaz recenzują programy i projekty.
 • prowadzą psychoterapię w Warszawie w ramach ośrodka czasrozwiazan.pl

Założyciele Stowarzyszenia uczestniczyli także w opracowaniu i realizacji następujących kampanii społecznych

 • „Powstrzymać przemoc domową” kojarzonej z plakatami „Bo zupa była za słona”, we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Kampania „Zły dotyk”, we współpracy z telewizją TVN,
 • „Dzieciństwo bez przemocy”, we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Fundacją „Dzieci Niczyje”,
 • „Kochać zbyt mocno”, we współpracy z Ambasadą Kanady,
 • „Przełam przemoc”, we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  Zapisz się do NEWSLETTERA!

  Skip to content