Program dla osób doznających przemocy

Doznajesz przemocy?

Skorzystaj z konsultacji psychologicznych dla osób doznających przemocy.

Cele

Prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie

Filozofia

Filozofia i założenia terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach.


Założenia programowe

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” jest organizacją która jako jeden z celów statutowych przyjmuje prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Oprócz przyjętych celów statutowych podstawę prawną naszych działań stanowi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493), Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016.

Celem podstawowym prowadzonych konsultacji psychologicznych dla osób doznających przemocy jest odbudowanie osobistej mocy tych osób, a co za tym idzie ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie.

Na skutek psychologicznych mechanizmów przemocy, u osób jej doznających często dochodzi do zmiany obrazu własnej osoby. Osoby te postrzegają siebie jako głupie, niezdolne do podejmowania działań, dostosowujące się do żądań osoby stosującej przemoc i bezkrytycznie wierzące w rzeczywistość jaką im ich oprawca przedstawia. Osoby te tracą wiarę w siebie, przeżywają stały lęk i poczucie winy, nabywają przekonanie, że nie są w stanie nic zrobić aby przerwać sytuację w jakiej się znalazły dlatego przestają podejmować działania.

Podczas konsultacji z osobami doznającymi przemocy dążymy do odbudowania ich osobistej mocy poprzez, między innymi, zwiększenie wiedzy tych osób na temat zjawiska przemocy, mechanizmów pozostawania w sytuacji przemocy, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy, przekazania informacji na temat dostępnych form pomocy oraz procedur i instytucji pomocowych, zwiększenie gotowości do podejmowania działań sprzyjających wychodzeniu z sytuacji przemocy.

U podstaw naszych działań leży filozofia i założenia terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (Solutions Focused Brief Therapy, w Polsce używany skrót – TSR). Podejmując współpracę z osobą doznającą przemocy w pierwszej kolejności dążymy do sprecyzowania czego dana osoba potrzebuje, jaki ma cel, do czego dąży. Wiedza na temat potrzeb klienta pozwala, nam we współpracy z nim, na znalezienie odpowiednich rozwiązań dla danej osoby. Wspólne szukanie rozwiązań opieramy na zasobach klientach, który to również  decyduje nad czym w danym momencie pracujemy.

Spotkania prowadzone są przez konsultantów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zarówno psychologów jak i pedagogów.

Adresatami programu są osoby które aktualnie doznają przemocy oraz osoby, które doznawały przemocy w przeszłości i aktualnie odczuwają jej negatywne skutki.

Wybierz

Program dla siebie

Zapisz się

Wyprawa PoMoc

Obecnie realizujemy 2 programy skierowane do osób doznających przemocy

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY

Z A P I S Y

Osobiście lub telefonicznie

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 w biurze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
tel. 22 499 37 33

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

    Zapisz się do NEWSLETTERA!

    Skip to content