Program dla osób stosujących przemoc

„Niebieska Linia”

„Możesz inaczej”kompleksowy program oddziaływań dla osób stosujących przemoc w rodzinie

edycja 2021-2024

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” jest organizacją która jako jeden z celów statutowych przyjmuje prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Od lat nasze wysiłki skupiają się wokół oddziaływań pomocowych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cel

Jako cel nadrzędny stawiamy sobie pomoc osobom stosującym przemoc w zaprzestaniu jej stosowania.

Oprócz przyjętych celów statutowych podstawę prawną naszych działań stanowi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2021-2025.

Dla kogo?

Adresatami programu są dorosłe osoby którym zdarza(ło) się stosować przemoc wobec bliskich, które przejawiają skłonności do zachowań agresywnych i przemocowych w rodzinie/związku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, mieszkańcy m.st. Warszawy.

Uczestnicy programu, pracując nad wprowadzeniem i utrwaleniem szeroko rozumianej zmiany przede wszystkim będą mieli możliwość do:

 • zwiększenia wiedzy o sobie i innych,
 • uzyskania lub zwiększenia świadomości zmian, które chcą wprowadzić w swoim  życiu,
 • uzyskania narzędzi potrzebnych do dokonania tych zmian,
 • przećwiczenia nowych konstruktywnych form reagowania i wyrażania siebie,
 • uzyskania informacji zwrotnej o tym jak są spostrzegani przez innych ludzi  (współuczestników i osób prowadzących grupy).

W programie mogą m.in. brać udział:

 • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w związku z chęcią uzyskania pomocy lub są motywowane do wprowadzania zamian przez różne służby,
 • członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie,
 • rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich.

OFERTA POMOCY – ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

W obecnym kształcie realizacja programu zaplanowana jest do końca 2024 r.  

Projekt składa się z działań indywidualnych i grupowych. Udział w programie jest bezpłatny, a rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w formie indywidualnych konsultacji. Zespół prowadzących to psychologowie, pedagodzy, konsultanci, specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno z zakresu pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak również z zakresu terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).

W ramach programu proponujemy następujące formy pomocy:

 • konsultacje psychologiczne – indywidulaną specjalistyczną pomoc
 • grupę korekcyjno-edukacyjną (podstawową) wraz z warsztatami psychoedukacyjnymi

Zajęcia odbywają się cyklicznie po dwie edycje w każdym roku (I styczeń – czerwiec, II lipiec – grudzień). Pełen cykl zajęć obejmuje:

 • 20 spotkań grupy, każde trwające 2,5 godziny raz w tygodniu w godz. 17.00-19.30
 • dwudniowe warsztaty odbywające się w weekend (15 godzin zajęć), np. zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności wychowawczych, wyrażania uczuć i potrzeb. Udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej jest poprzedzany minimum jednym spotkaniem indywidualnym a także podpisaniem kontraktu, który określa zasady uczestnictwa oraz wymogi dotyczące uzyskania zaświadczenia o ukończeniu programu.
 • grupę pomocy psychologicznej (zaawansowaną) wraz z cyklem treningów umiejętności psychospołecznych

W każdym roku odbędzie się jedna edycja grupy zaawansowanej (marzec- grudzień z przerwą wakacyjną). Obejmuje ona:

 • 30 spotkań grupy, każde trwające 2,5 godziny raz w tygodniu w godz. 17.00-19.30
 • 8 dni treningów nastawionych na rozwój umiejętności interpersonalnych (w dni weekendowe, średnio raz w miesiącu). Wśród proponowanych zagadnień mieszczą się m.in.: rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej w oparciu o model porozumienia bez przemocy, radzenie sobie ze uczuciami, asertywność, praca nad poczuciem własnej wartości z nakierowaniem na odkrywanie i wzmacnianie zasobów osobistych. Do udziału w grupie zaawansowanej zapraszamy osoby, które ukończyły oddziaływania korekcyjno-edukacyjne bądź inne grupowe oddziaływania terapeutyczne i zgłaszają potrzebę dalszej pracy nad utrwaleniem i rozwijaniem zmian, ale też wszystkie zmotywowane osoby stosujące przemoc, które mają gotowość do osobistej, pogłębionej pracy psychologicznej w obszarze zmiany postaw, zachowań i wzorców przemocowych w bliskich relacjach.

Każdy uczestnik w trakcie trwania programu będzie miał możliwość otrzymania potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w programie oraz o dotychczasowej ilości godzin uczestnictwa w rożnych oddziaływaniach.

Zapisy

Telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00 w biurze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

Kontakt

Ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa
TELEFON  22 499 37 33

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY !!!

Nigdy nie jest za późno na przerwanie przemocy !!!

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia lub z koordynatorką programu – Ewą Podgórską e.podgorska@niebieskalinia.org

„Możesz inaczej” – kompleksowy program oddziaływań dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych.”

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

<<< WRÓĆ

  Zapisz się do NEWSLETTERA!

  Skip to content