Historia i misja

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” powstało w maju 2004 roku.

Jesteśmy organizacją pozarządową, której główne cele skupiają się wokół przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Zespół członków założycieli wywodzi się z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), od 1999 r. kierowanego przez Luisa Alarcon – obecnie prezesa Stowarzyszenia. Większość obecnych członków była w różny sposób związana właśnie z Pogotowiem, niektórzy pracując w nim blisko 20 lat, inni – kończąc tam staż zawodowy.

Czym się wyróżniamy?

Główna działalność

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

W tym minionym okresie naszym podstawowym zadaniem było prowadzenie Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (na zlecenie PARPA). Oprócz telefonu, świadczyliśmy pomoc osobom doznającym przemocy – dorosłym i dzieciom w ramach prowadzonej poradni. Zespół terapeutów Stowarzyszenia wypracowywał i w oparciu o zdobywane przez wiele lat doświadczenia stworzył także nowatorki program pracy z osobami stosującymi przemoc – jeden z nielicznych w kraju. Ważne jest to, że program ten powstał właśnie w oparciu o doświadczenia, zbierane w Polsce i jest dostosowany do realiów w naszym kraju.

Prowadzimy kampanie społeczne

Inną ważną działalnością jaką prowadziliśmy było współorganizowanie kampanii społecznych. Najbardziej znana z nich to kampania „Powstrzymać przemoc domową”, która kojarzona jest z hasłem umieszczonym na bilbordach kampanii „bo zupa była za słona”. Drugim, dużym medialnym i organizacyjnym przedsięwzięciem, które współtworzyliśmy, była kampania „Dzieciństwo bez przemocy”. Została ona uznana za najlepszą kampanię społeczną 2001 roku i otrzymała nagrodę mediów NIPTEL. Wspólnie z programem „Rozmowy w Toku” TVN uczestniczyliśmy też aktywnie w kampanii „Zły dotyk” poświęconej problemowi przemocy seksualnej wobec dzieci. Udzielaliśmy pomocy osobom potrzebującym oraz przygotowywaliśmy specjalistów w całej Polsce.

Istniejemy od 2004

W 2004 roku zespół pracowników Pogotowia powołał Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, by w ramach nowej struktury kontynuować i rozwijać działania na rzecz osób uwikłanych w przemoc. Już jako Stowarzyszenie objęliśmy patronatem merytorycznym ogólnopolską kampanię społeczną pn. „Kochać zbyt Mocno” promująca książkę Rosalind B. Penfold pod tym samym tytułem. Opowiadającą w formie komiksu o przemocy w rodzinie. Obsługiwaliśmy także telefon kampanii „Przełam przemoc” organizowanej przez biuro Premiera Rady Ministrów. Podobnego rodzaju przedsięwzięciem była kampania „Nie mów nikomu co się dzieje w domu” organizowana wspólnie z agencją Saatchi & Saatchi, w ramach której powstały charakterystyczne ludowe makatki obrazujące mity i stereotypy związane z przemocą w rodzinie.

Wspomniane na wstępie Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” od 2007 roku jest ponownie prowadzone przez zespół Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Stowarzyszenie w latach 2007, 2008 i 2009 wygrywało otwarte konkursy na realizację tego zadania ogłaszane corocznie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w 2010 roku wygrało konkurs na dotację wieloletnią i prowadziło je do końca 2012 r. W roku 2013 Stowarzyszenie również wygrało konkurs na lata 2013-2015, następnie konkurs roczny, a w roku 2016 kolejną dotację wieloletnią i będzie je prowadziło do końca 2019 r.

Pogotowie jest jednym z zadań jakie wchodzą w zakres wachlarza usług świadczonych przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”. Od samego początku głównym obszarem pracy naszej organizacji była działalność terapeutyczna i interwencyjna na rzecz osób uwikłanych w przemoc. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy od lat realizujemy i rozwijamy różnego rodzaju programy pomocy z którymi możecie się Państwo zapoznać wchodząc w zakładkę PROGRAMY.

Oprócz programów finansowanych ze środków publicznych bardzo ważnym filarem naszej działalności jest powołanie do życia w 2008 roku Centrum Pomocy Specjalistycznej (CPS), które działa w ramach Stowarzyszenia „Niebieska Linia” i stanowi poszerzenie oferty pomocy dla wszystkich tych, którzy pragną wprowadzić zmiany w swoim życiu.

Niebieska linia

Profilaktyka

W naszej ofercie nie zabrakło też miejsca na profilaktykę w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie. Oprócz różnych materiałów informacyjnych w formie ulotek, plakatów, na szczególne miejsce zasługuje program „Niebieska Godzina Wychowawcza”(NGW). Jest to autorski program naszego zespołu skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów. Pierwotnie adresowany był jedynie do tych pierwszych, jednak w związku z ogromnym zainteresowaniem, z biegiem czasu modyfikowano go dla potrzeb kolejnych szczebli szkolnictwa.

Zakres merytoryczny NGW, poza podstawową wiedzą o zjawisku przemocy w rodzinie, przede wszystkim wyposaża przedstawicieli oświaty w praktyczne narzędzie do przekazania tej wiedzy uczniom, a także do podjęcia wczesnej interwencji w przypadkach, które tego wymagają. Zamysł całego projektu oraz poradnik jaki został specjalnie do niego wydany zakładał zaktywizowanie placówek oświatowych i wykorzystanie ich kompetencji dla budowania lepszego systemu przeciwdziałania przemocy. Obecnie ofertę wzbogacają także „Niebieskie warsztaty”, zajęcia z dziećmi i młodzieżą będące uzupełnieniem działań ze strony szkoły.

Publikacje

Ponadto nasz zespół jest autorem publikacji na temat przemocy w rodzinie. Oprócz wspomnianego poradnika dla nauczycieli „Niebieska Godzina Wychowawcza” wydaliśmy także poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie „Wyprawa PoMoc” oraz poradnik dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Godne życie bez przemocy”.

W latach ubiegłych byliśmy autorami m.in. „Poradnika dla konsultantów. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” (IPZ PTP 2003), „Z pomocą psychologiczną. Powrót do godności” (IPZ PTP 2003) i „Jak pracować z osobami stosującymi przemoc” (IPZ PTP 2003).

Szkolenia

Mając tak szeroki zakres działalności zawsze chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami prowadząc działalność szkoleniową zakrojoną na szeroką skalę. Członkowie zespołu pod kierownictwem pani Wandy Paszkiewicz prowadzą cykl szkoleniowy: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kurs podstawowy i zaawansowany, który przygotowuje przedstawicieli różnych służb do prowadzenia działań interwencyjnych i pomocy psychologicznej dla osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie. W szkoleniu tym biorą udział policjanci, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty oraz przedstawiciele innych zawodów działający na rzecz pomagania osobom uwikłanym w przemoc domową. Pierwszy stopień kursu od lat organizowany jest w formie tzw. edycji dotowanej przez PARPA, dzięki czemu dostęp do tego specjalistycznego szkolenia dla osób z całego kraju jest łatwiejszy.

Ze swoją ofertą szkoleniową staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom różnych grup zawodowych z całego kraju, realizując różne bloki tematyczne dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników. Na naszych szkoleniach przekazujemy umiejętności praktyczne, a także dzielimy się wypracowanymi przez zespół procedurami i technologią pracy. Członkowie zespołu Stowarzyszenia to osoby mające wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i szkoleniowej: specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowani przez PARPA, psychoterapeuci, trenerzy i superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjaliści psychoterapii uzależnień, wykładowcy wyższych uczelni (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pedagogium), członkowie Rady Ekspertów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy PARPA.

Superwizje

Prowadzimy także superwizje dla różnych placówek w Polsce, Ośrodków i Centrów Interwencji Kryzysowych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz innych udzielających pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom w sytuacjach wymagających pomocy specjalistycznej.

Wielu z nas ma również doświadczenie w prowadzeniu działań interdyscyplinarnych, zarówno na poziomie tworzenia lokalnych strategii, jak i współdziałania służb w pracy a konkretnymi rodzinami.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Nasza praca jest wysoko ceniona i często jesteśmy zapraszani wielokrotnie w to samo środowisko, aby przygotować kolejne grupy specjalistów. Niewątpliwie naszymi zasobami w tej dziedzinie są kreatywność i pomysłowość oraz doświadczenia praktyczne. Zarówno w trakcie szkoleń jak i codziennej pracy z naszymi klientami, cały czas uczymy się i czerpiemy inspiracje do budowania coraz to lepszych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania temu zjawisku. Bazując na dotychczasowym dorobku i wykorzystując wiedzę z niego płynącą, z optymizmem patrzymy w przyszłość działając w myśl zasady „jak coś działa – to rób tego więcej”. Dzielimy się tym, co wypracowujemy w praktyce i sprawdzamy w doświadczeniu.

Jako stowarzyszenie znane w kraju nieustannie dążymy do rozwijania współpracy z różnego rodzaju instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi  Uczestniczymy w tworzeniu strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności pracy zespołów interdyscyplinarnych. Jesteśmy członkiem komisji działających w tym obszarze, m.in. Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Powyższa historia jedynie ogólnie przybliża Państwu to kim jesteśmy i co robimy na co dzień. Nie sposób zawrzeć tu szczegółowo wszystkich naszych działań i pomysłów. Mamy nadzieję, że idea która nas łączy, zaangażowanie które mamy w sobie i energia która nam towarzyszy, pozwolą dalej rozwijać działalność naszego Stowarzyszenia.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!
Zespół Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

    Zapisz się do NEWSLETTERA!

    Skip to content