Staż w pogotowiu

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” co roku prowadzi nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – KCPU.

Stażystom oferujemy

  • przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.
  • możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemoc w kontakcie telefonicznym i e-mailowym
  • udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
  • superwizję pracy przez cały czas trwania stażu

Dlaczego warto?

Bezpłatnie

Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.

Certyfikat

Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.

Praca

Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.

Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i trwa od stycznia do końca grudnia danego roku.

Więcej informacji

Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiej infolinii, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”

Grupa stażowa uczestniczy także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.

Po okresie nauki stażysta ma obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.

Staż odbywa się na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.

Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta – w zamian – pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.

Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji brana jest pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia „Niebieska Linia” to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację różnych zadań Pogotowia w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.

Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem jest znajomość któregoś z tych języków.

Jak się zapisać?

Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail biuro@niebieskalinia.info .

Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.

Masz pytania?

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: 
biuro@niebieskalinia.info 
lub nr telefonu: 22 666-10-36,
sekretariat Pogotowia,
czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

Więcej informacji

Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Serdecznie zapraszamy, Wanda Paszkiewicz

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


<<< WRÓĆ

    Zapisz się do NEWSLETTERA!

    Skip to content