Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie II

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że  uruchamiamy kolejną edycję  specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – II stopnia. W związku z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. znowelizowana w marcu 2023 r.) szkolenie to będzie odbywało się pod zmienioną nazwą: Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej SPPwR – II stopnia. 
Tym samym program merytoryczny także został dostosowany do aktualnych zaleceń.


Program Specjalistycznego Studium II stopnia jest wynikiem naszych doświadczeń w  pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, tworzenia interdyscyplinarnych procedur (w tym „Niebieskie Karty”) oraz lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy domowej.  

Zespół

Do zespołu szkoleniowego należą psycholodzy, uznani specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy –  Luis Alarcon Arias, Wanda Paszkiewicz,  Anna  Wiechcińska, Monika Lakowska, Ewa Podgórska, Agnieszka Szrejter – Łoś oraz prawniczka Aneta Mikołajczyk.

Metody

Szkolenie prowadzimy metodami aktywnymi i zawiera wiele zadań dla uczestników, kazusów, scenek, zagadnień do rozwiązania. Kierowane jest więc do osób gotowych zdobywać i rozwijać kompetencje praktyczne z aktywnym udziałem z zajęciach i z pełnym zaangażowaniem.

Kierowane jest więc do osób gotowych zdobywać i rozwijać kompetencje praktyczne z aktywnym udziałem z zajęciach i z pełnym zaangażowaniem.

Doświadczenie

Studium zawiera kompendium praktycznej wiedzy przydatnej dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Szczególnie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno pomocowych, które na mocy Ustawy są zobowiązane do odbycia i uzupełniania wiedzy z tego zakresu (art.6 ust.6 pkt.4, art. 5a, art. 12a). Udział  w Studium SPPD – SPPwR II stopnia pozwala także uzyskać niezbędną liczbę godzin wymaganych do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego na konsultanta lub specjalistę Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniem. Jest to najstarszy i jedyny w Polsce państwowy program certyfikacji specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Nasze wieloletnie doświadczenia w przeciwdziałaniu przemocy domowej potwierdzają,  że specjalistyczne działania powinny poszukiwać rozwiązań spoza „koła przemocy”.  W trakcie zajęć będziemy dążyć do tego, by  jasno i wyraźnie precyzować odpowiedzi na pytania, jak konstruktywnie i skutecznie przeciwdziałać przemocy oraz jaką stosować  technologię pracy, która pozwoli osiągać cele zarówno interwencyjne jak i pomocy psychologiczno – terapeutycznej w dalszej perspektywie. Z doświadczeń wynika również, że w codziennej praktyce szczególnie użyteczne okazują się założenia i sposoby działania zawarte w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy)  oraz w komunikacji bez przemocy Marshalla B. Rosenberga (No Violence Comunication NVC). Stanowią więc one merytoryczną podstawę kursu. 

Zajęcia odbywają się online, poza modułem poświęconym pracy grupowej – wtedy zajęcia odbędą się w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Noclegi i wyżywienie uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.
Udział w pozostałych modułach wymaga od uczestników dostępu do stabilnego łącza Internetowego oraz sprawnego sprzętu, wyposażonego w mikrofon i kamerę. Konieczne jest też zapewnienie miejsca, które będzie umożliwiało skupienie oraz swobodną komunikację i współpracę z grupą szkoleniową. Będziemy korzystać z komunikatora ZOOM.  Program  specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej – SPPwR składa się z 7 modułów, które będą realizowane w następującej kolejności:

Dla kogo?

Specjalistyczny II stopień  adresowany jest do absolwentów kursu podstawowego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz do osób, które ukończyły inne szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w wymiarze obejmującym min. 100 godzin zajęć.   

Program

Program  specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej – SPPwR składa się z 7 modułów, które będą realizowane w następującej kolejności:

1. Lokalne rozwiązania systemowe.

   Termin:    26 – 28 lutego 2024 r.  (online)

–  systemowe i kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w   środowiskach lokalnych;

–  zasady pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno pomocowych  – na podstawie sprawdzonych w praktyce rozwiązań;

–  zwiększanie efektywności prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”;

–  przygotowanie i realizacja strategii pracy z osobami uwikłanymi w przemoc oraz planów pomocy dla osób doznających przemocy; 

–  zwiększanie efektywności działania służb i rozwijanie współpracy służb w pracy interwencyjnej 
w formule interdyscyplinarnej.

 
2. Strategie udzielania pomocy dorosłej osobie doznającej przemocy.

Termin:    12 – 14 marca 2024 r. (online) 

–  dorosłe osoby doznające przemocy domowej – charakterystyka i kierunki pracy;

–  działania zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno pomocowych na rzecz dorosłych osób doznających przemocy;

–  budowanie i rozwijanie współpracy z osobami doznającymi przemocy;

–  kierunki pracy psychologicznej z dorosłą osobą, która doznała przemocy; 

–  praktyka terapeutyczna w pracy z osobami doznającym przemocy. 

 
3. Blok prawny.

Termin:   25  – 27 marca 2024 r. (online) 

–  obowiązujące przepisy prawne  na rzecz osób krzywdzonych – dorosłych i dzieci;

–  prawo wobec osób stosujących przemoc;

–  prawo, a realizacja procedury „Niebieskie Karty”;

–  zastosowanie przepisów prawnych w praktyce.

4. Strategie udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie.

Termin:  22 – 24 kwietnia 2024 r.  (online)

 –  dzieci krzywdzone – charakterystyka i kierunki pracy;

– strategie pomocy dziecku krzywdzonemu i rodzinie, z uwzględnieniem zadań zespołów interdyscyplinarnych, grup diagnostyczno pomocowych i procedury „Niebieskie Karty”;

–  budowanie współpracy z dzieckiem krzywdzonym;

–  pomoc psychologiczna dziecku krzywdzonemu; 

–  postępowanie i praca z rodziną dziecka krzywdzonego. 


5. Strategie postępowania z osobami stosującymi przemoc.

Termin:   14 – 16 maja 2024 r. (online)

–  osoby stosujące przemoc domową – charakterystyka i kierunki pracy;

–  działania interwencyjne wobec osób stosujących przemoc;

–  budowanie konstruktywnego kontaktu z osobą stosującą przemoc w działaniach prowadzonych przez służby – realizatorów procedury „Niebieskie Karty”, zespoły interdyscyplinarne i grupy diagnostyczno pomocowe;

–  programy edukacyjno – korekcyjne, a praca psychologiczna;

–  praca psychologiczna i terapia osób stosujących przemoc domową. 

 
6. Praca zespołowa i grupowa z osobami uwikłanymi w przemoc domową.

Termin:   10  – 12  czerwca 2024 r. (stacjonarnie) 

–  grupy i ich dynamika;

–  zasady prowadzenia oraz praktyka zajęć grupowych dla osób uwikłanych w przemoc domową;

–  wydobywanie zasobów osobistych w pracy zespołowej;

–  praktyczne zastosowanie działań grupowych w przeciwdziałaniu przemocy;

–  współpraca zespołowa. 

 

7. Doskonalenie pracy interwencyjnej i psychologicznej z osobami uwikłanymi w przemoc domową.

 Termin:   24 – 26 czerwca  2024 r. (online)

–  superwizja  pracy;

–  podsumowanie najważniejszych treści szkolenia;

–  indywidualne plany rozwoju zawodowego.

 
Każdy moduł trwa 3 kolejne dni, zajęcia odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.00.
W sumie szkolenie obejmuje 175 godz. dydaktycznych zajęć.

Absolwenci II stopnia Studium otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN wraz z  załącznikiem zawierającym tematy oraz liczbę godzin poświęconych poszczególnym zagadnieniom.

Osoby zainteresowane udziałem w Studium proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq-GhuQvkPXSlpIR8lzotNv7Eo7s6TsBfxS2Y6FeAVE_IwGA/viewform?usp=sf_link

Zgłoszenia proszę wypełniać do 5 lutego 2024 r.

Opłaty

Konto Stowarzyszenia
Citi Handlowy 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873
z dopiskiem: SSPPwR – II – kurs zaawansowany online

Opłaty  prosimy wnosić dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu uczestnika na Studium,  z podaniem danych płatnika zgodnych ze wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń, w którym zawarte są szczegółowe informacje o zasadach udziału w szkoleniach Stowarzyszenia „Niebieska Linia”.

Zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja są warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. 

Treści regulaminu znajdują się pod linkiem.

Kontakt

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia
tel.: (22) 499 – 37 – 33 w godz. 9 – 15
oraz pod adresem e-mail: a.wolanczyk@niebieskalinia.org

Kierownik Studium

Wanda Paszkiewicz  

Koszt kursu dla jednej osoby wynosi :  4 900 zł (przy jednorazowej wpłacie). Cena obejmuje dydaktykę, materiały i organizację szkolenia.  Wpłaty można dokonać także w 3 ratach, każda po 1 750 zł (brutto), wtedy koszt  kursu wynosi 5 250 zł. 

Opłaty  prosimy wnosić dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu uczestnika na Studium,  z podaniem danych płatnika zgodnych ze wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku kiedy są Państwo zainteresowani udziałem w Studium w innych terminach – w kolejnej edycji, zachęcamy do zgłoszenia chęci uczestnictwa. Wówczas otrzymają Państwo informację o kolejnym naborze na 2024 rok w pierwszej kolejności. Planujemy w bieżącym roku przeprowadzenie jeszcze jednej edycji w terminie od końca sierpnia do grudnia.

Konto Stowarzyszenia:

Citi Handlowy 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873
z dopiskiem: SPPD – II  st. 2024

Uwaga – jeśli za udział w kursie danego uczestnika opłaty dokonuje instytucja – proszę o wypełnienie oświadczenie płatnika, które znajduje się TUTAJ. Po wypełnieniu oświadczenia płatnika i podpisaniu przez osobę upoważnioną proszę o odesłanie skanu oświadczenia na adres mailowy a.wolanczyk@niebieskalinia.org  oraz oryginał oświadczenia równolegle do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną na adres: ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa. Korespondencję prosimy kierować listem zwykłym.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń, w którym zawarte są szczegółowe informacje o zasadach udziału w szkoleniach Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja są warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. 

Treści regulaminu znajdują się pod poniższym linkiem:

https://niebieskalinia.org/regulamin-szkolen/

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia, tel.: (22) 499 – 37 – 33 w godz. 9 – 15 oraz pod adresem e-mail: a.wolanczyk@niebieskalinia.org


                                                                                                                                Kierownik Studium
                                                                                                                                Wanda Paszkiewicz   

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

    Zapisz się do NEWSLETTERA!

    Skip to content