Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy

„Niebieska Linia”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” powstało w 1995 roku z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, dla osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i dla studentów i absolwentów kierunków społecznych.

Kontakt

Sekretariat Pogotowia czynny w dni powszednie od godz. 8.00–16.00. Zapraszamy do kotaktu telefonicznego, mailowego lub listownie.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” powstało w 1995 roku z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – KCPU).

Początkowo Pogotowie istniało w strukturze Agencji w ramach działu „bezpieczeństwo”, a potem zostało przekształcone w jedno z zadań zlecanych przez PARPA organizacjom pozarządowym, wyłanianym na zasadzie konkursu. W latach 1995 – 2006 Pogotowie „Niebieska Linia” prowadzone było przez Instytut Psychologii Zdrowia, a od 2007 r. zadanie to realizowane jest przez zespół Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Stowarzyszenie zostało powołane w 2004 roku przez osoby, które współtworzyły Pogotowie „Niebieska Linia” i przez wiele lat pracowały w nim, niektóre od początku jego istnienia.

Z ramienia Stowarzyszenia placówkę prowadzi Wanda Paszkiewicz.

Oferta Pogotowia „Niebieska Linia

Oferta dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie:

 • Infolinia 800 12 00 02 czynna całodobowo.
  Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.
 • Telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00,  800 12 00 02  w środy w godz. 18.00 – 22.00
  Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • Poradnia  e – mailowa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info
  Pomoc, jakiej udzielamy drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.
 • Interwencje w sprawach przemocy w rodzinie, podejmowane także w stosunku do osób uprzednio skazanych za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członków rodziny, mających warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności lub przebywających na warunkowym zwolnieniu i dopuszczających się przemocy wobec najbliższych (zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministrem Sprawiedliwości i Komendantem Głównym Policji).
  W ramach interwencji informacje uzyskane od osób kontaktujących się z Pogotowiem „Niebieska Linia” przekazujemy lokalnym służbom, a następnie monitorujemy podjęte przez nich działania i ich efekty.
  Interwencja może być podjęta na prośbę osoby kontaktującej się z nami lub z inicjatywy konsultanta Pogotowia w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

Oferta dla osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • konsultacje telefoniczne pod numerem 22 250 63 12 w środy w godz.  10.00 – 13.00
 • konsultacje mailowe pod adresem koordynatorzy@niebieskalinia.info
  Tematem konsultacji mogą być sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np. niejasności związane z realizacją procedury „Niebieskie Karty”, zasadami funkcjonowania zespołów intedyscyplinarnych i grup roboczych, diagnozą zjawiska przemocy, konstruowaniem planu pomocy dla konkretnej rodziny i inne, budzące wątpliwości podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • bezpłatne seminaria szkoleniowe

 Oferta dla studentów i absolwentów kierunków społecznych:    

 • program stażowy
  Osoby przyjęte na staż „przyuczają się” (terminują u osób doświadczonych) do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiej infolinii, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, działań na rzecz edukacji i integracji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.” Grupa stażowa uczestniczy także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy.          

Więcej informacji na temat działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” mogą Państwo uzyskać w sekretariacie Pogotowia czynnym w dni powszednie od godz. 8.00–16.00 pod numerem tel. 22 666 10 36  lub adresem mailowym biuro@niebieskalinia.info, a także listownie pod adresem: Al. Jerozolimskie 155,  02-326 Warszawa

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  prowadzone przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

<<< WRÓĆ

  Zapisz się do NEWSLETTERA!

  Skip to content