LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

MOŻESZ INACZEJ

- kampania na rzecz dobrych relacjiZ wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 1 marca 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem kampanii społecznej „Możesz Inaczej”. Kampania adresowana jest do mieszkańców Warszawy, a jej celem jest przekazanie wiedzy m.in. na temat zjawiska przemocy. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.


Znajdziecie nas Państwo również na facebooku- Możesz Inaczej Kampania Społeczna
www.facebook.com/MozeszInaczejKampaniaSpoleczna/

O przemocy w rodzinie możemy mówić jeśli spełnione są 4 warunki...

 • jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania;
  Oznacza to, że jedna osoba jest przekonana o tym, że lepiej wie czego chce druga osoba i podejmuje działania "dla dobra" tej drugiej osoby nie licząc się z jej zdaniem i potrzebami
 • jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą
  Może być to przewaga fizyczna, psychiczna, zawodowa, społeczna itp. To przez tę przewagę jedna osoba-silniejsza oddziałuje na drugą-słabszą po to, aby zmusić ją do podporządkowania się
 • działanie lub zaniechanie działania jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby.
  Jest to sytuacja w której jedna osoba daje sobie prawo do tego by "rządzić" drugą osobą nie licząc się z jej potrzebami, uczuciami, protestami. Traktuje drugą osobę jakby była pozbawiona praw
 • osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. Szkody te mogą być widoczne lub niedostrzegalne, natychmiastowe bądź odroczone w czasie.

 
Warto wiedzieć, że przemoc jest czymś innym niż konflikt!

To co odróżnia przemoc od konfliktu to PRZEWAGA SIŁ jednej osoby nad drugą.

Podczas konfliktu może dochodzić do zachowań które:

 • zawierają intencję: np. „zaraz ci przywalę”,
 • naruszają prawa i dobra drugiej osoby: poprzez np. bicie czy obrażanie,
 • powodują ból, cierpienie i szkody drugiej osoby.

 Jednak podczas KONFLIKTU siły i szanse obu stron są WYRÓWNANE.

Jak wspomniano w poprzednich postach – w przemocy również występują warunki jak powyżej tj.:

 • intencja,
 • naruszenie praw i dóbr drugiej osoby,
 • ból, cierpienie i szkody drugiej osoby.

 Jednak w sytuacji PRZEMOCY siły osoby doznającej przemocy są MNIEJSZE niż osoby stosującej przemoc.

Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy:

 • fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej
 • psychiczna - naruszenie godności osobistej
 • seksualna - naruszenie intymności
 • ekonomiczna - naruszenie własności
 • zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich

 - Przemoc fizyczna to np.:

Szarpanie, kopanie, popychanie, obezwładnianie, duszenie, odpychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, bicie otwartą ręką, pięściami, różnymi przedmiotami, przypalanie papierosem, topienie, polewanie substancjami żrącymi, uczcie broni, pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, nieudzielenie niezbędnej pomocy itp.

Skutki przemocy fizycznej:

Bezpośrednie: uszkodzenie ciała - urazy, rany, złamania, stłuczenia, zadrapania, siniaki, poparzenia; wtórne: choroby w wyniku powikłań i stresu, zespół stresu pourazowego, życie w chronicznym stresie, poczucie zagrożenia, strachu, lęku, napady paniki, bezsenność, zaburzenia psychosomatyczne

 - Przemoc psychiczna to np.:

wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, wyznania, pochodzenia, narzucanie swojego zdania, poglądów, stałe ocenianie, krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania, ograniczanie snu, pożywienia i schronienia, wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, szantażowanie itp.

Skutki przemocy psychicznej:

Zniszczenie poczucia mocy sprawczej osoby doznającej przemocy, jej poczucia własnej wartości i godności, „paraliż” psychiczny dotyczący podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z zasadą posłuszeństwa, osłabienie psychicznych i fizycznych zdo0lności stawiania oporu oraz wyrobienie przekonania o daremności jego stawiania, odizolowanie od zewnętrznych źródeł wsparcia, całkowite uzależnienie osoby doznającej przemocy od prześladowcy, stały strach i utrata nadziei, choroby psychosomatyczne, ciągły stres, zaburzenia snu itp.

 - Przemoc seksualna to np.:

Formy: Gwałt, wymuszenie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, zmuszanie do seksu z osobami trzecimi, sadyzm w pożyciu, wyśmiewanie wyglądu, ciała i krytyka zachowań seksualnych itp.

Skutki przemocy seksualnej:

Obrażenia fizyczne, ból i cierpienie, obniżone samoocena i poczucie własnej wartości, utrata poczucia atrakcyjności i godności, zaburzenia seksualne, oziębłość, zamknięcie się (lęk, strach, unikanie seksu), uogólniona niechęć i obawa do przedstawicieli płci osoby stosującej przemoc itp.

 - Przemoc ekonomiczna to np.:

Okradanie, zabieranie pieniędzy, niełożenie, na utrzymanie, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokojenie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, szantażowanie, zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka, zmuszanie do pożyczek, uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń niezbędnych do zaspokajania potrzeb (kuchnia, łazienka) itp.

Skutki przemocy ekonomicznej:

Całkowita zależność finansowa od partnera, niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, bieda, zniszczenia poczucia własnej godności i wartości, znalezienie się bez środków do życia.

Czasami zastanawiamy się dlaczego osoby doznające przemocy pozostają w związkach które są dla nich krzywdzące. To, co może choć trochę wyjaśnić takie sytuacje to wiedza na temat istnienia tzw. psychologicznych mechanizmów przemocy w rodzinie. Są to mechanizmy, które sprawiają, że trudno jest bronić się przed przemocą bo wierzymy, że sytuacja w której się znajduję jest bez wyjścia.

Do tych mechanizmów zaliczamy:

CYKL PRZEMOCY
ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO
SYNDROM WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI
ZJAWISKO „PRANIA MÓZGU”