LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że niebawem rozpoczniemy nabór do kolejnej edycji szkolenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia w wersji online.

Program kursu oraz jego zakres merytoryczny pozostają bez zmian. Zmienia się natomiast organizacja i sposób pracy w ramach szkolenia.

SPPwR I w wersji online składa się z VI trzydniowych sesji. Każda sesja trwa 3 kolejne dni. Każdego dnia spotkanie trwa 5, 5 godz. zegarowych. Sesje odbywają się co 2 – 3 tygodnie (trochę dłuższa przerwa jest na przełomie roku, ze względu na okres świąteczny). Rozpoczęcie szkolenia planujemy pod koniec października 2020 roku, a zakończenie w styczniu 2021 roku.

Udział w szkoleniu wymaga od uczestników dostępu do stabilnego łącza Internetowego oraz sprawnego sprzętu, wyposażonego w mikrofon i kamerę. Konieczne jest też zapewnienie miejsca, które będzie umożliwiało swobodną komunikację i współpracę z grupą szkoleniową.

Zespół SPPwR gromadzi praktyków, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z osobami uwikłanymi w przemoc oraz udziałem w różnych programach przeciwdziałania przemocy takich jak: tworzenie rozwiązań systemowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, organizowanie i prowadzenie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, stosowanie procedury „Niebieskie Karty”, itp.  Doświadczenie praktyczne pozwala nam na stałe udoskonalanie i dostosowywanie programu Studium do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji.
Program Studium realizujemy od ponad 20 lat według autorskiego programu wypracowanego i doskonalonego przez zespół dydaktyczny skupiający certyfikowanych specjalistów
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zawartość merytoryczna tego programu stała się kanonem obowiązujących w Polsce szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i odpowiada wytycznym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym szkoleń z tego zakresu.
Ukończenie SPPwR – kursu podstawowego otwiera możliwość doskonalenia swoich kompetencji w specjalistycznym studium II stopnia, którego efektem - po pomyślnym zdaniu egzaminu - może być uzyskanie certyfikatu konsultanta lub specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest  dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pracownicy pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, sądownictwa, policji. Wspólna praca w trakcie szkolenia umożliwia pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędne w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom

uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Kurs SPPwR obejmuje 120 godzin dydaktycznych szkolenia. W programie szkolenia są wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty i filmy instruktażowe.

Studium prowadzone jest w ramach Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia „Niebieska Linia” – placówki kształcenia ustawicznego (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę pod nr 1212 K) i kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

Układ merytorycznej treści kursu online jest następujący:

SESJE:

I -  Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie.

Definicja przemocy w rodzinie.

Rozpoznawanie i diagnozowanie przemocy w rodzinie, rozróżnienie od agresji i konfliktów

Analiza postaw wobec przemocy w rodzinie: osobiste doświadczenia związane z przemocą,
mity i stereotypy związane z przemocą.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie w trakcie I sesji: pomoc udzielana na piśmie.

 

II -  Osoby doznające przemocy

Portret psychologiczny osoby doznającej przemocy w rodzinie.

Sytuacja  osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie – charakterystyka mechanizmów wikłających w przemoc i relację ze sprawcą.

Specyfika kontaktu i budowania współpracy z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzinie.

 

III – Dzieci krzywdzone

Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego oraz na czym polega skuteczna pomoc dzieciom krzywdzonym.

Zasady budowania kontaktu z dzieckiem krzywdzonym i udzielania mu skutecznej pomocy.

Przemoc seksualna wobec dzieci: diagnozowanie przemocy seksualnej wobec dzieci
oraz kierunki działań, ochrona dziecka i rodziny w przypadku przemocy seksualnej.

 

IV – System przeciwdziałania przemoc e rodzinie.

Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozróżnienie interwencji od pomocy.

Zasady i metody interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy poszczególnym osobom uwikłanym w przemoc.

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem zasobów, potrzeb i ograniczeń poszczególnych jej członków.

Idea powoływania zespołów interdyscyplinarnych w gminach, realizowane zadania zespołów i grup roboczych. Procedura „Niebieskiej Karty” i współpraca jej realizatorów z zespołem interdyscyplinarnym.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

V – Osoby stosujące przemoc

Osoby stosujące przemoc w rodzinie – źródła przemocy i portret psychologiczny osoby stosującej przemoc.

Interwencje wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.  Zasady prowadzenia rozmów interwencyjnych przez przedstawicieli grup roboczych. Motywowanie do zmian.

Kontakt i praca  z osobą stosującą przemoc w rodzinie.

 

VI – Fabryka życzeń – podsumowanie najważniejszych treści szkolenia.  

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stosowanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w praktyce.

Organizowanie i prowadzenie  interwencji, udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc – analiza kazusów.

Prowadzenia rozmów interwencyjnych i pomocowych z osobami uwikłanymi w przemoc – ćwiczenie umiejętności.

Podstawę zaliczenia SPPwR I online stanowią:

  • obecność na wszystkich zajęciach, z włączoną kamerą i mikrofonem,
  • podjęcie zadania indywidualnego, które każdy uczestnik planuje i realizuje pomiędzy

sesjami  w swoim środowisku lokalnym,

  • udział w quizie podsumowującym szkolenie.

         Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN zawierające informacje o ilości godzin w poszczególnych blokach tematycznych.

Zajęcia w Studium, pomimo wersji online, są bardzo intensywne i wymagają pełnego zaangażowania uczestników.    
 

Terminy poszczególnych sesji online oraz szczegóły dotyczące zgłaszania się do udziału w szkoleniu zostaną podane do dnia 20 września 2020 r.

Zajęcia w każdym dniu szkolenia odbywają się w godz. 8.00 – 13.30.


Koszt Studium wynosi 2 200 zł  (brutto). Wpłaty można dokonać jednorazowo za udział w całym kursie lub w dwóch ratach, każda po 1 100 zł (brutto). Kwota ta obejmuje dydaktykę, materiały szkoleniowe dostępne dla uczestników szkolenia na dedykowanej platformie oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.niebieskalinia.org na której zostaną zamieszczone szczegóły dotyczące terminów oraz rekrutacji.

Kierownik SPPwR
Wanda Paszkiewicz

Autorski konspekt szkolenia jest własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i nie może być publikowany i wykorzystywany bez jego zgody. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.