fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 
II stopień


Zgłoszenia przyjmujemy do 23 marca 2018 r.


Program Specjalistycznego Studium II stopnia jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń w  pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, tworzenia interdyscyplinarnych procedur (w tym „Niebieskie Karty”) oraz lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do Zespołu szkoleniowego należą psycholodzy, uznani specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. Luis Alarcon Arias, Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska.

Nasze, trwające ponad 18 lat, doświadczenia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie potwierdzają,  że specjalistyczne działania powinny poszukiwać rozwiązań, spoza „koła przemocy”.  W trakcie zajęć będziemy dążyć do tego, by  jasno i wyraźnie precyzować odpowiedzi na pytania, jak konstruktywnie i skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie oraz dostarczyć ideologicznych przesłanek do budowania odpowiedniej technologii pracy, zarówno interwencyjnej jak i pomocy w dalszej perspektywie, także psychologiczno - terapeutycznej. W naszej codziennej praktyce  szczególnie użyteczne okazały się założenia i sposoby działania obecne w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach [ang. Solution Focused Brief Therapy] oraz w komunikacji bez przemocy Marshalla B. Rosenberga [No Violence Comunication NVC].  Wynikająca więc z nich  filozofia stanowi merytoryczną podstawę kursu.

Specjalistyczny II stopień  adresowany jest do absolwentów kursu podstawowego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz do osób, które ukończyły inne szkolenia związane z problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w wymiarze obejmującym min. 100 godzin zajęć. Udział w zajęciach prosimy udokumentować.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów i koncentruje się przede wszystkim na poszerzaniu wiedzy i umiejętności praktycznych. Stąd zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z przewagą warsztatów i ćwiczeń. W toku szkolenia będą też brane pod uwagę  potrzeby zgłaszane przez uczestników w zakresie tematyki danego modułu.

Program  Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się z 7 modułów, które będą realizowane w następującej kolejności:

I. Lokalne rozwiązania systemowe.

 • systemowe i kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowiskach lokalnych;
 • tworzenie i zasady działania zespołów interdyscyplinarnych – na podstawie sprawdzonych w praktyce rozwiązań;
 • zwiększanie efektywności prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”;
 • planowanie i realizacja działań interwencyjnych;
 • zwiększanie efektywności działania służb  i rozwijanie współpracy służb w pracy interwencyjnej  w formule zespołów interdyscyplinarnych;
 • założenia i zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar oraz programów profilaktycznych;


II. Blok prawny.

 • obowiązujące przepisy prawne  na rzecz osób krzywdzonych – dorosłych i dzieci;
 • prawo wobec osób stosujących przemoc;
 • przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie po nowelizacji;
 • zmiany w innych aktach prawnych powiązanych ze znowelizowaną ustawą;
 • zarządzenia i rozporządzenia związane z pracą zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i realizacją procedury „Niebieskie Karty”;
 • zastosowanie przepisów prawnych w praktyce.


III. Strategie udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie.

 • rozwój psychiczny i seksualny dziecka;
 • pomoc dziecku krzywdzonemu;
 • pomoc psychologiczna dziecku krzywdzonemu – prowadzenie rozmowy;
 • rozmowa psychologiczna z członkami dziecka krzywdzonego;
 • praca z rodziną dziecka krzywdzonego;
 • strategie pomocy dziecku krzywdzonemu i rodzinie, z uwzględnieniem zadań zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i procedury „Niebieskie Karty”.


IV. Strategie postępowania z osobami stosującymi przemoc.

 • osoba stosująca przemoc w rodzinie – charakterystyka i kierunki pracy;
 • działania interwencyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • programy edukacyjno – korekcyjne, a praca psychologiczna;
 • praca psychologiczna i terapia osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • konstruktywny kontakt z osobą stosującą przemoc w działaniach interwencyjnych prowadzonych przez służby (realizatorów procedury „Niebieskie Karty”, zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze) oraz w pomocy psychologicznej.


V. Strategie udzielania pomocy dorosłej osobie doznającej przemocy.

 • portret psychologiczny dorosłej osoby doznającej przemocy w rodzinie;
 • przemoc wobec ludzi starszych;
 • kierunki pracy psychologicznej z dorosłą osobą, która doznała przemocy w rodzinie;
 • budowanie i rozwijanie współpracy z osobami, które doznały przemocy w rodzinie;
 • praktyka terapeutyczna w pracy z osobami doznającym przemocy w rodzinie;
 • dorosłe osoby doznające przemocy w rodzinie, a praca zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych


VI. Praca zespołowa i grupowa z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie.


 • grupy i ich dynamika;
 • współpraca zespołowa;
 • zasady prowadzenia zajęć grupowych dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie;
 • praktyka prowadzenia zajęć;
 • wydobywanie zasobów osobistych w pracy zespołowej;
 • praktyczne zastosowanie działań zespołowych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


VII. Doskonalenie pracy interwencyjnej i psychologicznej z osobami uwikłanymi w przemoc rodzinną.

 • superwizja pracy;
 • podsumowanie najważniejszych treści szkolenia;
 • indywidualne plany rozwoju zawodowego.


Każdy moduł  obejmuje 25 godz. dydaktycznych zajęć i trwa 3 dni. W sumie całe szkolenie zawiera 175 godz. (dyd.) zajęć.

Kolejne moduły prowadzone są przez różnych specjalistów, co dodatkowo stwarza okazję do zapoznania się z różnorodnymi sposobami pracy.

Absolwenci II stopnia Studium otrzymują dyplom ukończenia specjalistycznego szkolenia oraz zaświadczenie MEN. Mogą też ubiegać się o przystąpienie do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat specjalisty lub konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bliższe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.parpa.pl

Koszt kursu dla jednej osoby wynosi: 3 500 zł. Cena obejmuje dydaktykę, materiały, sale do zajęć i organizację szkolenia. Istnieje możliwość płatności w ratach po wcześniejszym uzgodnieniu.

Opłatę za udział w Studium prosimy wnosić na konto Stowarzyszenia NL, zgodnie z danymi  płatnika wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym:

CitiBank Handlowy 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873
/z dopiskiem SSPPwR – II st./


Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia „ Niebieska Linia” przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie (Warszawa- Wola).


Dojazd, nocleg i wyżywienie uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.  Biuro Stowarzyszenia może jednak pomóc we wskazaniu miejsc noclegowych w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w proponowanej wersji Studium proszone są o wypełnienia zgłoszenia, (lub do pobrania na stronie: www.niebieskalinia.org, poniżej opisu Studium) i odesłanie go faksem na nr 22 250-63-11, lub e-mailowo na adres: a.wolanczyk@niebieskalinia.org.

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
Tytuł: SSPPwR –II st.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia, tel: (22) 499-37-33 w godz. 9 - 15 lub w sekretariacie Ogólnopolskiego Pogotowia  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel: (22) 666-10-36; 666-05-59, w godz. 8 – 15.30 oraz pod adresem e-mailowym: a.wolanczyk@niebieskalinia.org.

Serdecznie zapraszamy,                                     

Kierownik SSPPwR
mgr Wanda Paszkiewicz
      

Autorski konspekt szkolenia jest własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i nie może być publikowany i wykorzystywany bez jego zgody. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Zespół Stowarzyszenia "Niebieska  Linia"

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.