fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -
I stopień (edycja pełnopłatna)

Rozpoczęliśmy nową edycję w dniu 18 kwietnia 2017 r.

 formularz zgloszeniowy.jpg

Terminy sesji:

Sesja   I        18-21 kwietnia  2017 r.        
Sesja  II:      15-18 maja  2017 r.        
Sesja III:      26-29 czerwca  2017 rZespół SPPwR gromadzi praktyków, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z osobami uwikłanymi w przemoc oraz udziałem w różnych programach przeciwdziałania przemocy, takich jak: tworzenie lokalnych rozwiązań systemowych, organizowanie i prowadzenie pracy zespołów interdyscyplinarnych, praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, przygotowanie zmian do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Pozwala nam to na stałe udoskonalanie i dostosowywanie programu Studium  do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji.

Program Studium realizujemy od ponad 20 lat według autorskiego programu wypracowanego i doskonalonego przez zespół dydaktyczny skupiający certyfikowanych specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kurs podstawowy prowadzimy w wersjach:

  • dotowanej - na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    oraz

  • pełnopłatnej – otwartej dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Udział w kursie pełnopłatnym daje szansę rozpoczęcia szkolenia w najbliższym czasie, bez konieczności oczekiwania w kolejce na kurs dotowany. 

Ukończenie szkolenia podstawowego otwiera możliwość doskonalenia swoich kompetencji w specjalistycznym studium II stopnia, którego efektem - po pomyślnym zdaniu egzaminu - może być uzyskanie certyfikatu konsultanta lub specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA. 

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, sądownictwa, policji. Łączenie to (także w składach małych grup) ma na celu pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędne w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.
Kurs SPPwR obejmuje trzy sesje czterodniowe (każda po 40 godzin zajęć,  co w sumie daje 120 godzin szkolenia), z częstotliwością jednej sesji miesięcznie. W programie szkolenia są wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty, filmy i spotkania z ekspertami. 

Układ merytorycznej treści kursu jest następujący:

SESJA I  
1. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym; przemoc domowa na tle innych problemów społecznych, współwystępowanie, korelacje.
2. Diagnozowanie przemocy w rodzinie.
3. Analiza postaw wobec przemocy w rodzinie:
- osobiste doświadczenia związane z przemocą,
- mity i stereotypy związane z przemocą.
4. Portret psychologiczny i sytuacja  dorosłej osoby doznającej przemocy w rodzinie.
5. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie  - kontakt i praca z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzinie.
6. Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozróżnienie interwencji od pomocy. Zasady i metody interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy poszczególnym osobom uwikłanym w przemoc.       
7. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem zasobów, potrzeb i ograniczeń poszczególnych jej członków.
8. Idea powoływania zespołów interdyscyplinarnych w gminach, zasady ich tworzenia, zakres działania, realizowane zadania   zespołów i grup roboczych. Procedura „Niebieskiej Karty” i współpraca jej realizatorów z zespołem interdyscyplinarnym.
9. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prawo w ochronie ofiar oraz ustawa
o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikające z niej zadania dla samorządów, służb i instytucji.
10. Zadanie w trakcie I sesji: pomoc udzielana na piśmie.

SESJA II
1. Specyfika kontaktu i pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym krzywdzonym przez członków rodziny.
2. Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego oraz na czym polega skuteczna pomoc dzieciom krzywdzonym.
3. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie  - kontakt i praca z dzieckiem krzywdzonym.
4. Przemoc seksualna – specyfika, rozpoznawanie i diagnozowanie oraz działania interwencyjne i pomoc.
5. Przemoc seksualna wobec dzieci:
Część  I  –  diagnozowanie przemocy seksualnej wobec dzieci
Część II  - kierunki działań, ochrona dziecka i rodziny w przypadku przemocy seksualnej.
6. Postępowanie z rodzicami dzieci krzywdzonych – interwencja i pomoc. 
7. Realizacja w praktyce zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dotyczących dzieci krzywdzonych (np.: zakaz stosowania kar cielesnych, uprawnienia pracowników socjalnych ).
8. Działania zespołów interdyscyplinarnych i procedura „Niebieskiej Karty” w sprawach dzieci.
9. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prawo w ochronie dzieci krzywdzonych.

SESJA III
1. Osoba stosująca przemoc w rodzinie – źródła przemocy i portret psychologiczny.
2. Kontakt i praca  z osobą stosującą przemoc w rodzinie.
3. Praktyka pracy w formule zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
4. Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” w praktyce – organizowanie i prowadzenie  interwencji w sprawach przemocy w rodzinie. Ćwiczenie prowadzenia rozmów interwencyjnych i pomocowych z osobami uwikłanymi w przemoc, także w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
5. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – działania wobec osób stosujących przemoc.
6. Profilaktyka przemocy w rodzinie.
7. Quiz  

Podstawę zaliczenia szkolenia stanowią: 

  • obecność na wszystkich zajęciach,
  • podjęcie zadań indywidualnych, które uczestnicy planują i realizują pomiędzy sesjami  w swoich środowiskach lokalnych,
  • udział w quizie podsumowującym szkolenie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują dokumenty poświadczające udział: zaświadczenie oraz świadectwo MEN. 

Zajęcia w Studium są bardzo intensywne. Każda sesja rozpoczyna się o godz. 10.00 pierwszego dnia i kończy ok. godz.14.30 ostatniego dnia, a w pozostałe dni zajęcia trwają od 8.00 rano do ok. 19.00 – oczywiście z przerwami.  W wybrane wieczory można obejrzeć film fabularny, związany z problematyką przemocy.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie (Warszawa-Wola).

Koszt szkolenia wynosi: 2 100 zł
  (brutto).
Wpłaty można dokonać jednorazowo za udział w całym kursie lub w dwóch ratach, każda po 1 050 zł (brutto). Kwota ta obejmuje dydaktykę, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.


Dojazd, nocleg i wyżywienie uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie. 
Biuro Stowarzyszenia może jednak pomóc we wskazaniu miejsc noclegowych w Warszawie.

Opłatę za udział w Studium prosimy wnosić na konto Stowarzyszenia NL, zgodnie z danymi  płatnika wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym:

CitiBank Handlowy 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873
/z dopiskiem SPPwR – kurs podstawowy I st./


Osoby zainteresowane udziałem w proponowanej wersji Studium proszone są o wypełnienia zgłoszenia, (lub do pobrania na stronie: www.niebieskalinia.org, poniżej opisu Studium) i odesłanie go faksem na nr 22 250-63-11, lub e-mailowo na adres:a.wolanczyk@niebieskalinia.org.


Bardzo prosimy, by przekazy bankowe, pocztowe lub przelewy były wypełnione pismem drukowanym lub maszynowym, z wyszczególnieniem jaka osoba (lub osoby) objęte są daną wpłatą. Prosimy też o podanie nazwy kursu.

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
Tytuł: SPPwR –I pełnopłatny


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia,  tel:  22 499-37-33w godz. 9 - 15 lub w sekretariacie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (na zlecenie PARPA) tel: 22 666-10-36; 22 666-05-59, (w godz. 8-15.30) oraz pod adresem e-mailowym:  a.wolanczyk@niebieskalinia.org


Kierownik SPPwR
mgr Wanda Paszkiewicz


Autorski konspekt szkolenia jest własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i nie może być publikowany i wykorzystywany bez jego zgody. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Opracował: Zespół Stowarzyszenia "Niebieska  Linia"

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.