fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -
I stopień (edycja pełnopłatna)

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 września 2018 r.

 formularz zgloszeniowy.jpg

Terminy sesji:

Sesja I :    25-28 września 2018 r.
Sesja II:   23-26 października 2018 r.
Sesja III:  27-30 listopada 2018 r.Zapraszamy do wzięcia udziału w pełnopłatnym kursie podstawowym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zwanym dalej SPPwR).

Zespół SPPwR gromadzi praktyków, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z osobami uwikłanymi w przemoc oraz udziałem w różnych programach przeciwdziałania przemocy takich jak: tworzenie rozwiązań systemowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, organizowanie i prowadzenie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, stosowanie procedury „Niebieskie Karty”, itp.  Doświadczenie praktyczne pozwala nam na stałe udoskonalanie i dostosowywanie programu Studium do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji.
Program Studium realizujemy od ponad 20 lat według autorskiego programu wypracowanego
i doskonalonego przez zespół dydaktyczny skupiający certyfikowanych specjalistów
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zawartość merytoryczna tego programu stała się kanonem obowiązujących w Polsce szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i odpowiada wytycznym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym szkoleń z tego zakresu.

Ukończenie SPPwR – kursu podstawowego otwiera możliwość doskonalenia swoich kompetencji w specjalistycznym studium II stopnia, którego efektem - po pomyślnym zdaniu egzaminu - może być uzyskanie certyfikatu konsultanta lub specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie PARPA.

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest  dla osób
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pracownicy pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, sądownictwa, policji. Wspólna praca w trakcie szkolenia umożliwia pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędne w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Kurs SPPwR obejmuje trzy sesje czterodniowe (każda po 40 godzin zajęć,  co w sumie daje 120 godzin szkolenia), z częstotliwością jednej sesji miesięcznie. W programie szkolenia są wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty i filmy instruktażowe.
    
Układ merytorycznej treści kursu jest następujący:SESJA I  
1.    Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym; przemoc domowa na tle innych problemów społecznych, współwystępowanie, korelacje.
2.    Diagnozowanie przemocy w rodzinie.
3.    Analiza postaw wobec przemocy w rodzinie:
-  osobiste doświadczenia związane z przemocą,
-  mity i stereotypy związane z przemocą.
4.    Portret psychologiczny i sytuacja  dorosłej osoby doznającej przemocy w rodzinie.
5.    Diagnoza problemu przemocy w rodzinie  - kontakt i praca z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzinie.
6.    Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozróżnienie interwencji od pomocy. Zasady i metody interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy poszczególnym osobom uwikłanym w przemoc.       
7.    Diagnoza problemu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem zasobów, potrzeb i ograniczeń poszczególnych jej członków.
8.   Idea powoływania zespołów interdyscyplinarnych w gminach, zasady ich tworzenia, zakres
     działania, realizowane zadania   zespołów i grup roboczych. Procedura „Niebieskiej Karty”
     i współpraca jej realizatorów z zespołem interdyscyplinarnym.
9.  Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prawo w ochronie osób doznających przemocy oraz ustawa o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikające z niej zadania dla samorządów, służb i instytucji.
10. Zadanie w trakcie I sesji: pomoc udzielana na piśmie.    SESJA II
1.    Specyfika kontaktu i pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym krzywdzonym przez członków rodziny.
2.    Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego oraz na czym polega skuteczna pomoc dzieciom krzywdzonym.
3.    Diagnoza problemu przemocy w rodzinie  - kontakt i praca z dzieckiem krzywdzonym.
4.    Przemoc seksualna – specyfika, rozpoznawanie i diagnozowanie oraz działania interwencyjne i pomoc.
5.    Przemoc seksualna wobec dzieci:
Część  I  –  diagnozowanie przemocy seksualnej wobec dzieci
      Część II  - kierunki działań, ochrona dziecka i rodziny w przypadku przemocy seksualnej.
6.    Postępowanie z rodzicami dzieci krzywdzonych – interwencja i pomoc.
7.    Realizacja w praktyce zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dotyczących dzieci krzywdzonych (np.: zakaz stosowania kar cielesnych, uprawnienia pracowników socjalnych ).
8.    Działania zespołów interdyscyplinarnych i procedura „Niebieskiej Karty” w sprawach dzieci.
9.    Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prawo w ochronie dzieci krzywdzonych.    SESJA III
1.    Osoba stosująca przemoc w rodzinie – źródła przemocy i portret psychologiczny osoby stosującej przemoc.
2.    Kontakt i praca  z osobą stosującą przemoc w rodzinie.
3.    Praktyka pracy w formule zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
4.    Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” w praktyce – organizowanie i prowadzenie  interwencji w sprawach przemocy w rodzinie. Ćwiczenie prowadzenia rozmów interwencyjnych i pomocowych z osobami uwikłanymi w przemoc, także w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
5.    Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – działania wobec osób stosujących przemoc.
6.    Profilaktyka przemocy w rodzinie.
7.    Quiz  Podstawę zaliczenia szkolenia stanowią:
•    obecność na wszystkich zajęciach,
•    podjęcie zadań indywidualnych, które uczestnicy planują i realizują pomiędzy sesjami  w swoich środowiskach lokalnych,
•    udział w quizie podsumowującym szkolenie.
           Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN wraz załącznikiem informującym o ilości godzin w poszczególnych blokach tematycznych studium.
          


          Zajęcia w Studium są bardzo intensywne. Każda sesja rozpoczyna się o godz. 10.00 pierwszego dnia i kończy ok. godz.14.30 ostatniego dnia, a w pozostałe dni zajęcia trwają od 9.00 rano do ok. 18.30  – oczywiście z przerwami.  


Zajęcia będą odbywały się w  siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, przy ul. Jaktorowskiej 4  w Warszawie.
                

  Koszt szkolenia wynosi 2 100 zł  (brutto). Wpłaty można dokonać jednorazowo za udział w całym kursie lub w dwóch ratach, każda po 1 050 zł (brutto). Kwota ta obejmuje dydaktykę, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.


Dojazd, nocleg i wyżywienie uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.  Biuro Stowarzyszenia może jednak pomóc we wskazaniu miejsc noclegowych w Warszawie.


          Osoby zainteresowane udziałem w Studium proszone są o wypełnienie zgłoszenia, które jest w załączeniu (lub do pobrania na stronie: www.niebieskalinia.org w zakładce „Szkolenia”) i odesłanie go do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną (na adres: ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa) lub skanem (na adres: a.wolanczyk@niebieskalinia.org) do dnia 12 września 2018 r.
Jednocześnie oryginalny formularz proszę przesłać pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia tj. ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa (SPPwR –I)

          Bardzo prosimy, by przelewy, przekazy bankowe lub pocztowe były wypełnione pismem drukowanym, z podaniem imienia i nazwiska osoby (lub osób), której wpłata dotyczy oraz nazwy kursu (SPPwR I).   


Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa (SPPwR –I)


Opłaty za udział w Studium prosimy wnosić na konto Stowarzyszenia zgodnie z danymi  płatnika wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym:


Citi Handlowy 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873
/z dopiskiem SPPwR – I – kurs podstawowy/


          Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia,  tel.: (22) 499 – 37 – 33 w godz. 9.00 – 15.00 lub w sekretariacie Ogólnopolskiego Pogotowia  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel.: (22) 666 - 10 - 36 w godz. 8.00 – 15.30 oraz pisząc na adres e-mailowy: a.wolanczyk@niebieskalinia.org

                                                                                      

Kierownik SPPwR

mgr Wanda PaszkiewiczAutorski konspekt szkolenia jest własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i nie może być publikowany i wykorzystywany bez jego zgody. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.