fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Studium Pracy z Osobą Stosującą Przemoc - SPOSP

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w najnowszej edycji specjalistycznego szkolenia: Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc SPOSP 2017.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie w nurcie interwencyjnym np. kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci, osoby wchodzące w skład zespołów interdyscyplinarnych, członkowie GKRPA, oraz do terapeutów chcących pogłębić swoją wiedzę i rozszerzyć umiejętności pracy terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc.

W pracy z naszymi klientami posługujemy się filozofią i narzędziami z modelu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR). Ten rodzaj podejścia pozwala skupiać uwagę na budowaniu rozwiązań, zamiast na analizie problemu i patologii. Ważniejsze jest to, co klienci chcą osiągnąć niż to, dlaczego doszło do problemu. Podejście to pozwala osiągnąć cele, wspólnie ustalone z klientem, tak szybko, jak to jest możliwe, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów.


Przygotowując do pracy z osobami stosującymi przemoc i do prowadzenia programów oddziaływań dla nich, uczymy przede wszystkim:


- jak pracować nad zmianami w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej w celu zmiany postaw i zachowań związanych z przemocą

- jak w oparciu o warsztaty umiejętności psychologicznych uczyć konstruktywnej komunikacji bez przemocy oraz wywierania wpływu na innych za pomocą nieprzemocowych sposobów (negocjacje, asertywność, itp.)

- jak pomagać psychologicznie i terapeutycznie osobom stosującym przemoc w rodzinie (klienci dobrowolni i niedobrowolni)

- jak prowadzić skuteczną interwencję wobec osób stosujących przemoc (również w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych, Procedury "Niebieskie Karty")

- jak skonstruować, prowadzić i ewaluować programy dla osób stosujących przemoc, z uwzględnieniem specyfiki polskiej oraz przepisów prawnych obowiązujące w Polsce.

 

I. Cele szkolenia


Cel główny szkolenia: przygotowanie uczestników do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, zarówno w obszarze programów korekcyjno – edukacyjnych jak i programów psychologiczno-terapeutycznych (indywidualnych i grupowych).

Cele szczegółowe:

uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat osób stosujących przemoc w rodzinie, źródeł przemocy – modele wyjaśniające, portret sprawcy,
stworzenie okazji do przyjrzenia się własnym postawom i nastawieniom do osób stosujących przemoc, odkrywanie postaw i własnych zasobów ułatwiających kontakt z osobami stosującymi przemoc,
uczenie się diagnozowania zjawiska przemocy,
doskonalenie pracy z osobami stosującymi przemoc,
stworzenie okazji do rozróżniania i ćwiczenia kontaktu interwencyjnego i pomocowego z osobami stosującymi przemoc, oraz zastosowania obu typów kontaktu,
uczenie się nawiązywania kontaktu i prowadzenia konstruktywnej rozmowy psychologicznej z klientem stosującym przemoc (też powiązanej z alkoholem),
uczenie się prowadzenia rozmowy psychologicznej, uruchamiającej mechanizmy motywujące klienta do zmiany – jak ustalać cele pracy z klientami niedobrowolnymi i dobrowolnymi – wykorzystanie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,
jak współpracować pomiędzy służbami interwencyjnymi i pomocowymi,
zrozumienie zależności pomiędzy mechanizmami obronnymi osoby stosującej przemoc,
uczenie się prowadzenia grupy dla osób stosujących przemoc,
przekazanie doświadczeń związanych z prowadzeniem programu dla osób stosujących przemoc,
wymiana doświadczeń.

II. Metody pracy:
• wykłady
• warsztaty
• symulacje
• analiza materiałów filmowych
• analiza pracy własnej


III. Zakres tematyczny poszczególnych sesji:

Moduł I

Interwencja wobec osób stosujących przemoc

- źródła przemocy

- analiza postaw i nastawień wobec osób stosujących przemoc

- strategie postępowania z osobami stosującymi przemoc

- strategie i praktyka różnych typów interwencji

- interwencja Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych wobec osób stosujących przemoc

- podejście interdyscyplinarne w pracy z osobami stosującymi przemoc

- blok prawny - prawo w praktyce w pracy z osobami stosującymi przemoc

Moduł II

Terapia indywidualna i pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc
- portret psychologiczny osoby stosującej przemoc

- pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc

- rozpoznawanie potrzeb i określanie celów osób stosujących przemoc

- techniki pracy z osobami stosującymi przemoc (klient dobrowolny i niedobrowolny)

- podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z osobą stosującą przemoc

- Model Porozumienie Bez Przemocy (NVC)

Moduł III

Praca grupowa z osobami stosującymi przemoc

- zasady pracy grupowej

- specyfika i dynamika pracy grupowej

- różne rodzaje pracy grupowej z osobami stosującymi przemoc

- rozwijanie praktycznych umiejętności prowadzenia oddziaływań grupowych

Moduł IV

Superwizja własnej pracy

- wykorzystanie osobistych zasobów do pracy z osobami stosującymi przemoc

- budowanie strategii interwencyjnych i terapeutycznych

- rozwijanie kompetencji z obszaru pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie


Każdy moduł obejmuje 40 godzin dydaktycznych. Wszystkie moduły obejmują łącznie 160 godzin dydaktycznych zajęć.


Egzamin
Osoby chętne będą mogły przystąpić do egzaminu. W wyniku zdania egzaminu będzie można uzyskać certyfikat specjalisty z zakresu pracy z osobami stosującymi przemoc. Egzamin odbędzie się 23 czerwca 2017, jego koszt wynosi 350 zł.


Warunkami przystąpienia do egzaminu są:

- ukończenie całego Studium (min. 90% obecności na zajęciach),

- dostarczenie nagrania swojej pracy/kontaktu z osobą stosującą przemoc najpóźniej miesiąc przed egzaminem (w formie audio/video) wraz z własną recenzją,

- wniesienie opłaty egzaminacyjnej.

 

IV. Organizacja szkolenia

Szkolenie można realizować w dwóch wersjach:

1. realizacja wybranych, pojedynczych modułów specjalistycznych: mają Państwo możliwość wybrać dowolny moduł lub kilka modułów, bez konieczności brania udziału we wszystkich. Opcja ta może być szczególnie przydatna dla tych z Państwa, którzy zainteresowani są nabyciem wiedzy i umiejętności w konkretnym obszarze pracy z osobą stosującą przemoc (np. tylko oddziaływania pomocowe/terapeutyczne, lub np. tylko oddziaływania interwencyjne).

Kończąc konkretny moduł specjalistyczny otrzymują Państwo zaświadczenie o jego ukończeniu i o odpowiedniej ilości godzin.

Jednocześnie w podczas każdych kolejnych edycji Studium mają Państwo możliwość udziału w tych zjazdach, których wcześniej nie zrealizowaliście i tym samym uzyskać dyplom ukończenia całości Studium.

2. realizacja wszystkich kolejnych modułów specjalistycznych – w praktyce oznacza to ukończenie Studium. Opcja ta jest szczególnie skierowana do osób, które w ramach swoich kompetencji zawodowych mają różnorodne obowiązki związane z pracą z osobami stosującymi przemoc (np. występują zarówno w perspektywie pomocowej, interwencyjnej, doradczej, itp.).

Ukończenie całości Studium umożliwia przystąpienie do egzaminu – jego pomyślny wynik oznacza uzyskanie certyfikatu specjalisty z zakresu pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.


Szkolenie przeznaczone jest dla grupy do 16 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Moduły prowadzone są przez różnych specjalistów, co dodatkowo stwarza okazję do zapoznania się z różnorodnymi sposobami pracy.

Miejsce: szkolenie odbędzie się w Warszawie w miejscu wskazanym przez organizatora (dojazd, noclegi, wyżywienie uczestnicy organizują w zakresie własnym).

- istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu i dla grupy wskazanej przez Państwa (w tym przypadku cena szkolenia jest do negocjacji – cena szkolenia wyjazdowego uwzględniać będzie dodatkowo koszty dojazdu i zakwaterowania osób prowadzących)

Godziny - Całe szkolenie obejmuje 160 godzin dydaktycznych i jest podzielone na 4 moduły. Każdy moduł obejmuje 40 godzin dydaktycznych zajęć.


Cena: Cena całości szkolenia wynosi 3 850 zł od osoby.

W przypadku płatności ratalnej: 4 rat x 999zł.

W przypadku brania udziału tylko w poszczególnych modułach specjalistycznych – cena jednego modułu wynosi 999 zł.

CENA ZAWIERA PODATEK VAT!!!


Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, poradniki, książkę, zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia, barek kawowy.

Zakończenie rekrutacji - 6 marca 2017 r.


Terminy zjazdów:

zjazd I 3 - 6 kwietna 2017
zjazd II 8 - 11 maja 2017
zjazd III 22-25 maja 2017
zjazd IV 20 - 22 czerwca 2017
egzamin 23 czerwca 2017

 


Warunki uczestnictwa w szkoleniu - Nie wymagamy wcześniejszych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia i odesłanie go na adres:

- Stowarzyszenie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa

- lub elektronicznie na adres t.majewski@niebieskalinia.org

- lub faxem (22) 625-59-43.

 

Osobom, które przyślą zgłoszenie i zostaną zakwalifikowane do udziału w zajęciach, prześlemy imienne zaproszenie drogą elektroniczną wraz z dokładną informacją o rozpoczęciu zajęć.

Zapraszamy!

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora Studium Tomasz Majewski, tel: 792 409 601 lub mail: t.majewski@niebieskalinia.org

 

Serdecznie zapraszamy,


Koordynator Studium,
Tomasz Majewski

 


Autorski konspekt szkolenia jest własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i nie może być publikowany i wykorzystywany bez jego zgody. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 formularz zgloszeniowy.jpg

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.