fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Wiodącym tematem seminarium jest obowiązek zawiadamiania organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osoby najbliższej w toku realizacji procedury "Niebieskiej Karty", w świetle nowelizacji ustawy „Kodeks karny” z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 437)  oraz z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 773).

Celem seminarium jest zapoznanie odbiorców z normami prawnymi zawartymi w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, regulującymi kwestię obowiązku zawiadamiania organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece i sposobach realizacji tego obowiązku, w szczególności w toku prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”. Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z aktualnie obowiązującymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie uregulowaniami zawartymi w  ustawie z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, kodeksie karnym wykonawczym, w szczególności ze zmianami w przepisach, które zostały wprowadzone w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r.  i 13 lipca 2017 . Zagadnienia te będą omawiane w oparciu o przypadki z codziennej praktyki.

Zakładamy, że uczestnicy spotkania będą mieć możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy podczas pracy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez informowanie jej o przysługujących środkach prawnych oraz inicjowanie postępowań przed odpowiednimi organami. Da to też możliwość szybszego reagowania na stwierdzone przypadku przemocy domowej, w szczególności noszące znamiona przestępstwa.

Podczas seminarium poruszone zostaną m. in. następujące zagadnienia:

  • Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie – omówienie treści art. 304 § 1 i art. 191 § 3  Kodeksu postępowania karnego .
  • Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie – omówienie art. 304 § 2 i art. 15 § 2 Kodeksu postępowania karnego, wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków wskazanych w w/w przepisie i ich przedstawicieli, omówienie odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków.
  • Omówienie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Adresaci przepisu i sposób realizacji obowiązku.  Rodzaje przestępstw podlegających prawnemu obowiązkowi denuncjacji. Omówienie znowelizowanego art. 240 Kodeksu karnego – wprowadzenie prawnego obowiązku zawiadamiania organów ścigania m. in. o przestępstwach o charakterze seksualnym n szkodę małoletnich (w szczególności art. 197 § 3 i 4 kk, art. 198 kk i art. 200 kk).
  • Omówienie zmian w Kodeksie karnym wprowadzonych nowelizacją Kodeksu karnego z 23 marca 2017 r. – zaostrzenie kar za przestępstwa z użyciem przemocy. 
  • Podział przestępstw z uwagi na tryb ścigania. Omówienie pojęć „tryb ścigania”, „przestępstwo ścigane z urzędu”, „przestępstwo ścigane na wniosek”, "przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego”, „ osoba najbliższa”. Praktyczne przykłady.
  • Omówienie zmian w trybie ścigania przestępstw z użyciem przemocy na szkodę osoby najbliższej wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw. Błędy w formularzach „Niebieska Karta – B” i ich konsekwencje.
  • Tryb ścigania poszczególnych przestępstw a obowiązek zawiadamiania organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu ich popełnienia. Zasada oficjalności ścigania. Rozpoznawanie trybu ścigania poszczególnych przestępstw poprzez wykładnię przepisów.
  • Zawiadamianie sądu i organów ścigania a ochrona danych osobowych. Omówienie art. 23 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  Przetwarzanie danych wrażliwych w toku realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.

 

Seminarium poprowadzi:

Adam Grochoła - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach (14 lat stażu pracy). Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach.  Od 2012. Prowadzi szkolenia dla podmiotów wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpracuje m. in.  z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,  Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.  Od września 2017 r. wykładowca Krajowej Szkody Sądownictwa i Prokuratury.


Termin  seminarium: 24 listopada 2017 r.

Czas szkolenia: godz. 10.00 – 16.00

 

Cena szkolenia:

200 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, barek kawowy)

 

Miejsce szkolenia:

Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, Warszawa (okolice Muzeum Powstania Warszawskiego).

 

Prosimy o nadsyłanie ankiet zgłoszeniowych do dnia 10 listopada 2017 r.
(jedną wybraną drogą) na adres:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org
  • pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”

Po tym terminie otrzymacie Państwo informację o sposobie dokonania płatności.


UWAGA! Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w seminarium ze strony Stowarzyszenia „Niebieska Linia“, tj. po 10 listopada 2017 r.

Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.


Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.


W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula Klemińska, e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org, tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).


Zachęcamy do udziału w seminarium!

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.