LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Statut


Do Pobrania

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (tekst ujednolicony)      
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 20 czerwca 2017 r.Rozdział I

Postanowienia ogólne
 

§ 1.
Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w skrócie „Niebieska Linia”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym w Warszawie i posiadającym osobowość prawną.
 

§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 

§ 3.
Stowarzyszenia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 

§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
 

§ 5.
Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.