LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -
I stopień


Nowe terminy!Terminy sesji:

I sesja: 22 - 25 września 2020

II sesja: 20 - 23 października 2020

III sesja: 17 - 20 listopada 2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji pełnopłatnego kursu podstawowego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  (zwanym dalej SPPwR).

Zespół SPPwR gromadzi praktyków, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z osobami uwikłanymi w przemoc oraz udziałem w różnych programach przeciwdziałania przemocy takich jak: tworzenie rozwiązań systemowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, organizowanie i prowadzenie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, stosowanie procedury „Niebieskie Karty”, itp.  Doświadczenie praktyczne pozwala nam na stałe udoskonalanie i dostosowywanie programu Studium do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji. Opieramy się na filozofii Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz Komunikacji bez Przemocy (NVC).

Program Studium realizujemy od ponad 20 lat według autorskiego programu wypracowanego
i doskonalonego przez zespół dydaktyczny skupiający certyfikowanych specjalistów
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zawartość merytoryczna tego programu stała się kanonem obowiązujących w Polsce szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i odpowiada wytycznym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym szkoleń z tego zakresu.

Ukończenie SPPwR – kursu podstawowego otwiera możliwość doskonalenia swoich kompetencji w specjalistycznym studium II stopnia, którego efektem - po pomyślnym zdaniu egzaminu - może być uzyskanie certyfikatu konsultanta lub specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie PARPA.

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest  dla osób
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pracownicy pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, sądownictwa, policji. Wspólna praca w trakcie szkolenia umożliwia pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędne w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Kurs SPPwR obejmuje trzy sesje czterodniowe (każda po 40 godzin zajęć,  co w sumie daje 120 godzin szkolenia), z częstotliwością jednej sesji miesięcznie. W programie szkolenia są wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty i filmy instruktażowe.

           

Układ merytorycznej treści kursu jest następujący:

SESJA I 

 1. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym; przemoc domowa na tle innych problemów społecznych, współwystępowanie, korelacje.
 2. Diagnozowanie przemocy w rodzinie.
 3. Analiza postaw wobec przemocy w rodzinie:

-  osobiste doświadczenia związane z przemocą,

-  mity i stereotypy związane z przemocą.

 1. Portret psychologiczny i sytuacja dorosłej osoby doznającej przemocy w rodzinie.
 2. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie - kontakt i praca z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzinie.
 3. Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozróżnienie interwencji od pomocy. Zasady i metody interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy poszczególnym osobom uwikłanym w przemoc.    
 4. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem zasobów, potrzeb i ograniczeń poszczególnych jej członków.
 5. Idea powoływania zespołów interdyscyplinarnych w gminach, zasady ich tworzenia, zakres

     działania, realizowane zadania   zespołów i grup roboczych. Procedura „Niebieskiej Karty”

     i współpraca jej realizatorów z zespołem interdyscyplinarnym.

 1. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prawo w ochronie osób doznających przemocy oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikające z niej zadania dla samorządów, służb i instytucji.
 2. Zadanie w trakcie I sesji: pomoc udzielana na piśmie.

SESJA II

 1. Specyfika kontaktu i pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym krzywdzonym przez członków rodziny.
 2. Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego oraz na czym polega skuteczna pomoc dzieciom krzywdzonym.
 3. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie - kontakt i praca z dzieckiem krzywdzonym.
 4. Przemoc seksualna – specyfika, rozpoznawanie i diagnozowanie oraz działania interwencyjne i pomoc.
 5. Przemoc seksualna wobec dzieci:

Część  I  –  diagnozowanie przemocy seksualnej wobec dzieci

      Część II  - kierunki działań, ochrona dziecka i rodziny w przypadku przemocy seksualnej.

 1. Postępowanie z rodzicami dzieci krzywdzonych – interwencja i pomoc.
 2. Realizacja w praktyce zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dotyczących dzieci krzywdzonych (np.: zakaz stosowania kar cielesnych, uprawnienia pracowników socjalnych ).
 3. Działania zespołów interdyscyplinarnych i procedura „Niebieskiej Karty” w sprawach dzieci.
 4. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prawo w ochronie dzieci krzywdzonych.

SESJA III

 1. Osoba stosująca przemoc w rodzinie – źródła przemocy i portret psychologiczny osoby stosującej przemoc.
 2. Kontakt i praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie.
 3. Praktyka pracy w formule zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
 4. Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” w praktyce – organizowanie i prowadzenie interwencji w sprawach przemocy w rodzinie. Ćwiczenie prowadzenia rozmów interwencyjnych i pomocowych z osobami uwikłanymi w przemoc, także w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
 5. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – działania wobec osób stosujących przemoc.
 6. Profilaktyka przemocy w rodzinie.
 7. Quiz

Podstawę zaliczenia szkolenia stanowią:

 • obecność na wszystkich zajęciach,
 • podjęcie zadań indywidualnych, które uczestnicy planują i realizują pomiędzy sesjami w swoich środowiskach lokalnych,
 • udział w quizie podsumowującym szkolenie.

 

 Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu SPPwR I zawierające informacje o ilości godzin w poszczególnych blokach tematycznych.

Zajęcia w Studium są bardzo intensywne. Każda sesja rozpoczyna się o godz. 10.00 pierwszego dnia i kończy ok. godz.14.30 ostatniego dnia, a w pozostałe dni zajęcia trwają od 9.00 rano do ok. 18.30  – oczywiście z przerwami. 

Zajęcia będą odbywały się w  siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia”,

przy ul. Jaktorowskiej 4 lok. 3  w Warszawie.

Koszt szkolenia wynosi 2 200 zł  (brutto). Wpłaty można dokonać jednorazowo za udział w całym kursie lub w dwóch ratach, każda po 1 100 zł (brutto). Kwota ta obejmuje dydaktykę, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dojazd, nocleg i wyżywienie uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.  Biuro Stowarzyszenia może jednak pomóc we wskazaniu miejsc noclegowych w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w Studium proszone są o wypełnienie zgłoszenia, które jest w załączeniu (lub do pobrania na stronie: www.niebieskalinia.org w zakładce „Szkolenia”) i odesłanie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Oryginał formularza zgłoszeniowego proszę równolegle wysłać do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną na adres: ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa do dnia 15 kwietnia 2020.

Bardzo prosimy, by przelewy bankowe zawierały imię i nazwisko osoby (lub osób), której wpłata dotyczy oraz dopisek SPPwR I.

Opłaty za udział w Studium prosimy wnosić dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na konto Stowarzyszenia zgodnie z danymi płatnika wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym:

Citi Handlowy 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873

Bardzo prosimy, by przelewy bankowe zawierały imię i nazwisko osoby (lub osób), której wpłata dotyczy oraz dopisek SPPwR I.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia,  tel.: (22) 499 – 37 – 33 w godz. 9.00 – 15.00 lub w sekretariacie Ogólnopolskiego Pogotowia  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel.: (22) 666 - 10 - 36 w godz. 8.00 – 15.30 oraz pisząc na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik SPPwR
Wanda Paszkiewicz

Autorski konspekt szkolenia jest własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i nie może być publikowany i wykorzystywany bez jego zgody. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.