fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Statut

 


Do Pobrania

Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (tekst ujednolicony)         pdf znaczek.jpg
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 20 czerwca 2017 r.


 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 18.

Władze Stowarzyszenia tworzą:
1.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2.  Zarząd;
3.  Komisja Rewizyjna.


§ 19.

1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2.  W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.


§ 20.

Zwyczajne Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i planowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej jednej drugiej członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
1.   uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
2.   ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
3.   ustalanie wysokości składki członkowskiej;
4.   podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej;
5.   podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem;
6.   powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;
7.   rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;
8.   rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
9.   rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;
10.  rozwiązanie Stowarzyszenia.


§ 21.

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
    a)  z własnej inicjatywy;
    b)  na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
    c)  na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22.

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed terminem.

 

§ 23.

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ­- w pierwszym terminie - co najmniej jednej drugiej wszystkich członków Stowarzyszenia lub - w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.


§ 24.

1.  Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2.  Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz dwóch członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3.  Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu (przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia).
4.  Podziału funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
5.  Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
6. Uprawnienie do reprezentacji Stowarzyszenia przysługuje Prezesowi Zarządu i członkowi Zarządu lub dwóm członkom Zarządu.
7.  Skład pierwszego Zarządu wybierany jest na zebraniu założycielskim.
8.  Podział funkcji pierwszego Zarządu jest dokonywany na zebraniu założycielskim.


§ 25.

Do uprawnień Zarządu należy:
1.    organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a nieuregulowanych statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

3.    zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
4.    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
5.  przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
6.  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 

§ 26.

1.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 

§ 27.

1.  Zebrania zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2.  Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.
 

§ 28.

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
4. Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wybierany jest na zebraniu założycielskim.

5. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa.

6. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

 

§ 29.

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1.  kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
2.  przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
3.  przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;
4.  sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków;
5.  delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 30.

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

 

§ 31.

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa i członka Zarządu działających łącznie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie . W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa Zarządu, jego obowiązki przejmuje zastępca Prezesa Zarządu.


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.