fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

 

Statut Do Pobrania

Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (tekst ujednolicony)         pdf znaczek.jpg
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 20 czerwca 2017 r.

 


 

 

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

 

§ 32.

1.  Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej oraz dotacji państwowych i zagranicznych.

2. Zabrania się:

a)   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)   przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)   wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz  ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d)   zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 33.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a) Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

b) Pozaszkolnych form edukacji;

c) Wspomagania edukacji;

d) Badania rynku i opinii publicznej;

e) Opieki zdrowotnej;

f) Wydawania książek;

g) Wydawania czasopism i pozostałych periodyków;

h) Pozostałej działalności wydawniczej.

i) Produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

j) Wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.


3. Zakres działalności Stowarzyszenia może ulec zmianie.

 

§ 34.

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 35.

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.

2.  Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

 

§ 36.

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu: Prezesa Zarządu i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu­.


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.