fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Statut

 


Do Pobrania

Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (tekst ujednolicony)         pdf znaczek.jpg
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 20 czerwca 2017 r.


 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 8.

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

 

§ 9.

1.  Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.

2.  Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która zostanie polecona przez dwóch członków stowarzyszenia, złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§ 10.

1.  Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.

2.  Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wiosek Zarządu.

 

§11.

1.  Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.

2.  Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

3. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

 

§ 12.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 • wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;

 • czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

 • uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

 • otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych;

 • zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

 • korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 13.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;

 • przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

 • regularnego opłacania składek członkowskich.


§ 14.

Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka - bez czynnego i biernego prawa wyborczego - i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

 

§ 15.

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

 

§ 16.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • zgonu członka;

 • skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

 • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

 • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

 

§17.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.