fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Statut

 


Do Pobrania

Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (tekst ujednolicony)         pdf znaczek.jpg
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 20 czerwca 2017 r.


 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia


 

§ 6.

Cele Stowarzyszenia obejmują

1. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
4. Ochronę i promocję zdrowia.
5. Edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa.
6. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.
7. Działania w celu rozpoznania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji.
8. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
9. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet i dzieci oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
11. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
12. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
14. Promocję i organizację wolontariatu.
15. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
16. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
17. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
18. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu działalności pożytku publicznego.
19. Wszystkie wyżej wymienione cele są realizowane na rzecz osób uwikłanych w przemoc domową, ze względu na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do reszty społeczeństwa.:

 

 

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współprace z organizacjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnych celach działania.

2. Prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna i terapeutyczna).

3. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych.

4. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań.

5. Zabieranie głosu w publicznych sprawach dotyczących zagadnień związanych z przemocą w rodzinie.


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.