fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Statut

 


Do Pobrania

Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (tekst ujednolicony)         pdf znaczek.jpg
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 8 września 2010 r.


 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia


 

§ 6.

Cele Stowarzyszenia obejmują:

1. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

2. Ochronę i promocję zdrowia.

3. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

4. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet i dzieci oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

6. Porządek publiczny i bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

7. Promocje i organizację wolontariatu.

8. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu działalności pożytku publicznego.

11. Wszystkie wyżej wymienione cele są realizowane na rzecz osób uwikłanych w przemoc domową, ze względu na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do reszty społeczeństwa.

 

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współprace z organizacjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnych celach działania.

2. Prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna i terapeutyczna).

3. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych.

4. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań.

5. Zabieranie głosu w publicznych sprawach dotyczących zagadnień związanych z przemocą w rodzinie.


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.