LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 
 

SPPwR - kurs podstawowy I sesja

Termin
2019-06-04 09:00 - 2019-06-07 14:00

Podczas I sesji kursu zostaną poruszone następujące tematy:

SESJA I
1. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym; przemoc domowa na tle innych problemów społecznych, współwystępowanie, korelacje.
2. Diagnozowanie przemocy w rodzinie.
3. Analiza postaw wobec przemocy w rodzinie:
- osobiste doświadczenia związane z przemocą,
- mity i stereotypy związane z przemocą.
4. Portret psychologiczny i sytuacja dorosłej osoby doznającej przemocy w rodzinie.
5. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie - kontakt i praca z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzinie.
6. Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozróżnienie interwencji od pomocy. Zasady i metody interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy poszczególnym osobom uwikłanym w przemoc.
7. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem zasobów, potrzeb i ograniczeń poszczególnych jej członków.
8. Idea powoływania zespołów interdyscyplinarnych w gminach, zasady ich tworzenia, zakres
działania, realizowane zadania zespołów i grup roboczych. Procedura „Niebieskiej Karty”
i współpraca jej realizatorów z zespołem interdyscyplinarnym.
9. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prawo w ochronie osób doznających przemocy oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikające z niej zadania dla samorządów, służb i instytucji.
10. Zadanie w trakcie I sesji: pomoc udzielana na piśmie.

 
 

Terminy

  • Od 2019-06-04 09:00 do 2019-06-07 14:00

Wspierane przez iCagenda