LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

„Powrót do Godności- program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie”

 

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” jest organizacją która jako jeden z celów statutowych przyjmuje prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Od lat nasze wysiłki skupiają się wokół oddziaływań skierowanych do osób doznających przemoc w rodzinie.
Oprócz przyjętych celów statutowych podstawę prawną naszych działań stanowi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493), Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020.

Cele podstawowe programu są następujące:

- zwiększenie dostępności i różnorodności oferty pomocy specjalistycznej adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków;
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc;
- zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w życiu;
- poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, zawodowej, społecznej.

syrenka finansuje

Program trwa od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku i finansowany jest przez m.st. Warszawa.

 

W programie będą mogły brać udział:
- osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie, w tym osoby młode, starsze i osoby z niepełnosprawnościami
- dzieci i młodzież dotknięte różnymi rodzajami przemocy w rodzinie oraz ich rodziny (m.in. rodzeństwo, rodzice i opiekunowie zarówno z rodzin naturalnych, jak i zastępczych czy adopcyjnych)
- osoby, które doznawały przemocy w rodzinie w przeszłości i które aktualnie odczuwają jej skutki
- świadkowie przemocy w rodzinie, w tym członkowie rodzin w których dochodzi lub dochodziło do przemocy (zarówno z rodzin naturalnych, jak i zastępczych czy adopcyjnych)
- osoby i rodziny doznające przemocy, w których występuje również problem alkoholowy i zagrożenie wykluczeniem społecznym.
Program ten dedykowany jest zarówno kobietom jak i mężczyznom.

 

W ramach programu oferujemy BEZPŁATNĄ pomoc dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży w formie:

- Specjalistycznych, indywidulanych konsultacji psychologicznych
- Konsultacji prawnych
- Konsultacji dla par i rodzin
- Warsztatów umiejętności psychospołecznych
- Maratonów psychologicznych
- Udziału w grupie pomocy psychologicznej dla dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie
- Udziału w grupie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ ---> tutaj

WARSZTAT: „Złość rodzica - wróg czy sojusznik”

 

MARATON PSYCHOLOGICZNY

 

Zapisy, informacje:

Tel. 22 499 37 33 (pon. - pt. 9.00 - 15.00)
Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa

 

Warunkiem uczestnictwa w oddziaływaniach grupowych jest odbycie wstępnej, indywidualnej konsultacji.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY !!!

„Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku".

 

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w najnowszej edycji specjalistycznego szkolenia:

Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc
SPOSP 2020

1. Opis i cele główne szkolenia:
Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc SPOSP, jest szkoleniem specjalistycznym, którego głównym celem jest kompleksowe przygotowanie do pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie. Oznacza to, że uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób pracować z osobą stosującą przemoc zarówno w obszarze działań interwencyjnych jak i działań pomocowych.
Absolwenci Studium dowiedzą się i przećwiczą jak prowadzić działania zarówno w oparciu o programy korekcyjno – edukacyjne, jak i programy psychologiczno-terapeutyczne (indywidualne i grupowe).

Program Studium oparty jest o wytyczne do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie , zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku (M.P. z 2014 roku, poz. 445).

Studium spełnia też wymogi oparte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259), wydanym na podstawie art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Jednocześnie program szkolenia osadzony jest na idei pracy interdyscyplinarnej, co pomaga w przygotowaniu do współpracy osób, służb i instytucji oraz umożliwia głębsze zrozumienie tematyki pracy z osobą stosującą przemoc.

2. Adresaci Studium:
Studium jest przeznaczone przede wszystkim dla praktyków pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie takich jak: psycholodzy i terapeuci, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, sądownictwa, policji, ochrony zdrowia, Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz innych podmiotów zajmujących się tą tematyką.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR – stopień podstawowy), lub inne szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze minimum 100 godzin. Zgłoszenia osób nie spełniających tych warunków, będą rozpatrywane indywidualnie.

3. Organizacja Studium
Studium obejmuje 4 moduły specjalistyczne, które realizowane są podczas 4 zjazdów. Zjazd I, II i III obejmuje po 40 godzin dydaktycznych; zjazd IV obejmuje 30 godzin dydaktycznych.
Wszystkie moduły obejmują łącznie 150 godzin dydaktycznych.

Ukończenie Studium jest jednym z warunków przystąpienia do egzaminu, w wyniku którego można uzyskać certyfikat Specjalisty ds. pracy z osobami stosującymi przemoc wydany przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”.
Szkolenie przeznaczone jest dla grupy do 16 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wcześniej wymienionych warunków.
Miejsce: szkolenie odbędzie się w Warszawie w miejscu wskazanym przez organizatora (dojazd, noclegi, wyżywienie uczestnicy organizują w zakresie własnym).

4. Zakres tematyczny, cele i program poszczególnych sesji:
Moduł I - Interwencja wobec osób stosujących przemoc
Ten zjazd dotyczy podejmowania działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W jego trakcie dowiecie się Państwo w jaki sposób planować i prowadzić działania interwencyjne w ramach pracy grupy roboczej, zespołu interdyscyplinarnego ośrodka pomocy społecznej, szkoły lub w ramach innych podmiotów przeciwdziałających przemocy w rodzinie. Zajęcia będą dotyczyły tego jak korzystać z procedury Niebieskie Karty ( w tym m.in. jak wypełniać kartę D. w sytuacji kontaktu z osobą stosującą przemoc).
Dowiecie się Państwo jak prowadzić rozmowę interwencyjną z różnymi typami osób stosujących przemoc – klientem milczącym, agresywnym, zaprzeczającym, uwodzącym itp. Szkolenie dostarczy wiedzy jak reagować na trudne zachowania klienta w trakcie interwencji. Zapoznacie się Państwo z zasadami interwencji i rozmowy interwencyjnej zarówno kiedy klient przychodzi na wezwanie jaki i w sytuacji kiedy interwencja odbywa się w jego miejscu zamieszkania.
Spotkanie będzie okazją do analizy własnego nastawienia do osób stosujących przemoc oraz pracy na rzecz rozwoju własnej postawy.
Wszystkie opisane aspekty realizujemy również w kontekście osoby stosującej przemoc z problemem alkoholowym.
Zjazd ten obejmuje też blok prawny „Praktyczne stosowanie przepisów prawa w pracy z osobami stosującymi przemoc”

Program zjazdu :
- osobiste postawy wobec osób stosujących przemoc – szanse i wyzwania, jak je zmieniać, tak by sprzyjały w pracy
- różne strategie pracy z osobami stosującymi przemoc – podsumowanie, uporządkowanie
- interwencja wobec osób stosujących przemoc – planowanie i wdrażanie różnych strategii interwencyjnych, monitorowanie i kończenie działań
- rozmowa interwencyjna z osobą stosującą przemoc – zasady i kierunki, plan i praktyka rozmowy
- rozmowa interwencyjna z osobą stosującą przemoc – rozmowa z różnego typu klientami (agresywny, krzyczący, uwodzący, milczący, zaprzeczający, itp.)
- Blok prawny „Praktyczne stosowanie przepisów prawa w pracy z osobami stosującymi przemoc”

Moduł II - Terapia indywidualna i pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc
Na tym zjeździe dowiedzą się Państwo jak prowadzić indywidualną pomoc psychologiczną (konsultacja, terapia, pomoc w kryzysie, udzielanie wsparcia) w oparciu o model TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) i NVC (Non Violent Communication). Poznają Państwo techniki i narzędzia do pracy z różnym typem klienta (osobą stosująca przemoc- klient dobrowolny, niedobrowolny, lokujący odpowiedzialność za swoje zachowania w innej osobie)
Dowiedzą się Państwo jak diagnozować potrzeby klienta i w oparciu o nie, formować z nim jego cele osobiste oraz jak łączyć cele klienta z celami instytucji interweniujących.
Poznają Państwo techniki mające na celu wzmacnianie mocnych stron klienta, w oparciu, o które może on wprowadzać zmiany na rzecz budowania postawy i zachowań konstruktywnych (zamiast przemocowych).
Zapoznacie się Państwo też z elementami modelu NVC i tego jak z nich korzystać w pracy z klientem.
Poza tym, na zjeździe dowiedzą się Państwo jak tworzyć i realizować programy przeznaczone dla OSP
Wszystkie opisane aspekty realizujemy również w kontekście osoby stosującej przemoc z problemem alkoholowym.

Program zjazdu :
- potrzeby, uczucia, zachowania – obszary funkcjonowania człowieka i kompleksowa praca psychologiczna
- co to jest pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc w rodzinie
- filozofia pracy z ludźmi w oparciu o model Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) i Non Violent Communication (NVC)
- jak pomagać klientom z różną motywacją (klient niedobrowolny, klient wysłany przez instytucje lub inne osoby, klient lokalizujący odpowiedzialność za przemoc w innych, klient chcący zmieniać innych, klient zaprzeczający, agresywny, uwodzący, milczący)
- jak pomagać i uczyć osoby stosujące przemoc, poza przemocowych form wyrażania uczuć i potrzeb, wywierania wpływu na innych, radzenia sobie.
- jak wydobywać z klienta potencjał, na którym można budować zmiany
- jak prowadzić rozmowę pomocową z osobą stosującą przemoc (rozpoczęcie, rozwinięcie, zakończenie, stosowanie technik TSR/NVC)
- jak łączyć cele klienta z celami instytucji

Moduł III - Praca grupowa z osobami stosującymi przemoc
Zjazd ten dotyczy pracy grupowej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w różnym typie relacji (klient dobrowolny, niedobrowolny, lokujący odpowiedzialność za swoje zachowania w innej osobie). Dowiecie się Państwo jakie są rodzaje oddziaływań grupowych i co z tego wynika zarówno dla klienta jak i prowadzącego.
Warsztaty stworzą możliwość rozwijania praktycznych umiejętności prowadzenia oddziaływań grupowych. Zapoznacie się Państwo z zasadami, specyfiką i dynamiką pracy grupowej. Otrzymają Państwo narzędzia i techniki do pracy z grupą na różnych etapach jej funkcjonowania – narzędzia i techniki w oparciu o model TSR i NVC. W trakcie warsztatów będą Państwo mieli okazję do przećwiczenia narzędzi zarówno proponowanych jak i tworzonych przez Państwa.
Wszystkie opisane aspekty realizujemy również w kontekście osoby stosującej przemoc z problemem alkoholowym.
Poza tym, na zjeździe będzie kontynuowany temat jak tworzyć i realizować programy przeznaczone dla OSP
UWAGA: uczestnicy Studium otrzymują poradnik stworzony przez praktyków Stowarzyszenia Niebieska Linia : „Praca grupowa z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”, który zawiera opis przykładowych technik i scenariuszy do prowadzenia zajęć grupowych.

Program zjazdu:
- grupa i specyfika jej funkcjonowania – przypomnienie, podsumowanie
- praca z różnym typem klienta (klient dobrowolny, niedobrowolny, lokujący odpowiedzialność za swoje zachowania w innej osobie, klient przychodzący na grupę „po zaświadczenie”)
- przygotowanie, rozpoczynanie, prowadzenie i zakończenie zajęć - warsztaty
- łączenie celów klienta z celami instytucji
- ćwiczenie pracy z trudnymi sytuacjami w grupie (konflikt, różnorodność celów, zróżnicowana motywacja uczestników, agresja, opór) – szukanie optymalnych strategii postępowania w takich sytuacjach
- ćwiczenie prowadzenia zajęć na podstawie propozycji zawartych w skrypcie.

Moduł IV - Superwizja własnej pracy
Superwizja jest ważnym i wspierającym narzędziem pracy, którego celem jest rozwój zawodowy, często również osobisty, osób biorących w niej udział. Celem szczegółowym zajęć jest rozwijanie kompetencji z obszaru pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
Zjazd superwizyjny prowadzony jest w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, co oznacza, iż główny nacisk kładziemy na szukanie i wzmacnianie tego, co „działa” w Państwa pracy z osobami stosującymi przemoc, jak i tego co jest Państwa potencjałem. Jednocześnie pomagamy Państwu znaleźć obszary Państwa pracy, które warto rozwijać i ulepszać – i pomagamy Państwu to robić. Superwizja jest też okazją do rozwijania umiejętności budowanie strategii interwencyjnych i terapeutycznych w pracy z klientem. Może być również pomocna w rozszerzeniu perspektywy tego jak rozumieć klienta oraz kierunków pracy terapeutycznej z nim.
Dodatkowo – w miarę potrzeb- dostarczymy Państwu przykładowych narzędzi umożliwiających jeszcze lepszą pracę z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Zjazd superwizyjny jest przeznaczony dla wszystkich osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, niezależnie od roli w jakiej Państwo występujecie (interwenci, terapeuci, tzw. „pomagacze”) i niezależnie od instytucji, w której Państwo pracujecie.

Plan zjazdu :
- superwizja własnej pracy
- wykorzystanie własnych zasobów do pracy z osobami stosującymi przemoc
- budowanie strategii interwencyjnych i terapeutycznych
- rozwijanie kompetencji z obszaru pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
- fakultatywnie przygotowanie się do egzaminu na certyfikat Specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc.

Moduły prowadzone są przez różnych specjalistów, co dodatkowo stwarza okazję do zapoznania się z różnorodnymi sposobami pracy.

Metody pracy:
• wykłady • warsztaty • symulacje • analiza materiałów filmowych
• analiza pracy własnej (w formie superwizji)


5. Cena Studium
Koszt szkolenia Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc wynosi 3 850 zł (płatność jednorazowa).
Istnieje możliwość płatności ratalnej, koszt jednego modułu wynosi 999 zł
(4 raty x 999zł).
CENA ZAWIERA PODATEK VAT.
Cena obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu - przygotowanie merytoryczne - materiały szkoleniowe - poradniki - książkę - zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia - barek kawowy

6. Terminy zjazdów:
Moduł I 18 - 21 lutego 2020 r.
Interwencja wobec osób stosujących przemoc.
Moduł II 23 – 26 marca 2020 r.
Terapia indywidualna i pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc.
Moduł III 20-23 kwietnia 2020 r.
Psychologiczna praca grupowa z osobami stosującymi przemoc.
Moduł IV 6-8 maja 2020 r.
Superwizja własnej pracy.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i odesłanie go na adres:
- Stowarzyszenie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
- lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- lub faxem (22) 625-59-43.

Osobom, które przyślą zgłoszenie i zostaną zakwalifikowane do udziału w zajęciach, prześlemy imienne zaproszenie drogą elektroniczną wraz z dokładną informacją o rozpoczęciu zajęć.
Zapraszamy! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora Studium Tomasz Majewski , tel 792 409 601 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy
Zespół Niebieska Linia
Koordynator Studium
Tomasz Majewski

 

Autorski konspekt szkolenia jest własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i nie może być publikowany i wykorzystywany bez jego zgody (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

 

 

 

W dniach 23 i 24 września 2019 r. w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, jak i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", które prowadzimy na zlecenie PARPA odbyły się spotkania z przedstawicielkami krajów: Uzbekistanu, Tajikistanu, Kirgistanu, a także przedstawicielkami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Podczas spotkania rozmawiałyśmy m.in. o systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sposobie pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, czy o historii powstania zarówno Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, jak i Pogotowia Niebieska Linia, poprzez cały proces jego kształtowania, aż do obecnej jego struktury.

           1 2  2 2  3 2  4 2

 

Stowarzyszenie "Niebieska Linia" serdecznie zaprasza seniorów z warszawskiej Woli do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących komunikacji, asertywności oraz stereotypów. Spotkania te organizowane są w ramach Wolskich Dni Seniora, które trwają przez cały październik. Organizujemy je wraz z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie". Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oraz opisem poszczególnych spotkań.

 

1. Jak efektywnie komunikować się z innymi i samym sobą? O tym, czym jest Język Serca;
10.10.2019; 11:30-12:30; Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie", ul. Nowolipie 25B, sala warsztatowa - prowadzący: Agnieszka Fijałkowska, Piotr Wiśniewski

Podstawą komunikacji międzyludzkiej jest nie tylko mówienie, ale przede wszystkim umiejętność wyrażania swoich emocji i potrzeb, jak również umiejętność słuchania. Jeśli oba te czynniki współgrają, możemy mówić o dialogu. Ale co, jeśli rozmowa przeradza się w konflikt? Interakcje społeczne od zawsze i na zawsze będą pewnego rodzaju wyzwaniem.

Będziemy uczyć m. in.:
- jak rozmawiać z bliskimi, żeby się usłyszeć,
- jak mówić do męża, żony, do dzieci, wnuków, przyjaciół, żeby widzieli także mój punkt widzenia
- jak ich słuchać, by nie brać na siebie winy, nie mieć żalu i poczucia, że jestem nie w porządku.

Nastawimy się na obserwację, nazywanie uczuć, uzewnętrznianie potrzeb i poszukiwanie najlepszej z możliwych strategii, która zaspokoi potrzebę – naszą lub drugiego człowieka .

 

2. Asertywność - jak dbać o siebie, nie raniąc innych;
17.10.2019; 11:30-12:30; Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie", ul. Nowolipie 25B, sala warsztatowa - prowadzący: Aleksandra Kurowicka, Piotr Wiśniewski

Na co dzień doświadczamy wielu sytuacji, kiedy chcemy odmówić. Nie robimy jednak tego, bo… powodów może być bardzo wiele.

Porozmawiamy m.in. o tym, czym są granice i jak możemy o nie dbać w relacjach z innymi oraz czy asertywność to tylko mówienie „nie”. Poćwiczymy asertywne odmawianie i wyrażanie swojego zdania, nawet w nieprzyjemnych dla nas sytuacjach. Poznamy podstawowe techniki manipulacji używane w życiu codziennym i zastanowimy się, jak sobie z nimi radzić – np. w rozmowach z teleankieterami, w sklepie, urzędzie. Nauczymy się jak robić to tak, aby zadbać o siebie nie raniąc przy tym innych osób.

 

3. Stereotypy - tak powszechne i tak nieprawdziwe. Jak sobie z nimi radzić?;
24.10.2019; 11:30-12:30; Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie", ul. Nowolipie 25B, sala warsztatowa - prowadzący: Katarzyna Gajda, Piotr Wiśniewski

W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów i przekonań dotyczących starości, czy bycia seniorem.

Zapraszamy na warsztat, podczas którego sprawdzimy jakie przekonania na temat seniorów i starości funkcjonują w świadomości społecznej. Wspólnie podejmiemy dyskusję, co możemy zrobić, żeby kreować jak najbardziej pozytywny wizerunek seniorów. Wspólnie wymyślimy, co robić, by stereotypom się nie dać – będzie tu miejsce na dobrowolne dzielenie się naszymi doświadczeniami. I przyjrzymy się sobie - w które ze stereotypów sami wierzymy, a którym przeczymy.

 

Zapisów na warsztaty można dokonywać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Jaktorowskiej 4 oraz telefonicznie w godz. 9-15 pod nr telefonu 22 499-37-33.

Serdecznie zapraszamy!