LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

PROGRAM STAŻOWY 2020

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). 

Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2020 roku.

Stażystom oferujemy:

- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.

- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy  w kontakcie telefonicznym i e-mailowym

- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.

Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.

Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich  zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiego telefonu, pomocy  e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział  w innych zadaniach  Pogotowia  i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”

Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.

Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze telefonu 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.

Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”. 

Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie  nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian  - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.

Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.

 Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia "Niebieska Linia" to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację różnych zadań Pogotowia w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.

Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś z tych języków.

Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się  na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org

 

Serdecznie zapraszamy.

Wanda Paszkiewicz

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

kartka6

 

 

 

 

 

 

„Powrót do Godności- program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie”

 

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” jest organizacją która jako jeden z celów statutowych przyjmuje prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Od lat nasze wysiłki skupiają się wokół oddziaływań skierowanych do osób doznających przemoc w rodzinie.
Oprócz przyjętych celów statutowych podstawę prawną naszych działań stanowi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493), Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020.

Cele podstawowe programu są następujące:

- zwiększenie dostępności i różnorodności oferty pomocy specjalistycznej adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków;
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc;
- zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w życiu;
- poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, zawodowej, społecznej.

syrenka finansuje

Program trwa od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku i finansowany jest przez m.st. Warszawa.

 

W programie będą mogły brać udział:
- osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie, w tym osoby młode, starsze i osoby z niepełnosprawnościami
- dzieci i młodzież dotknięte różnymi rodzajami przemocy w rodzinie oraz ich rodziny (m.in. rodzeństwo, rodzice i opiekunowie zarówno z rodzin naturalnych, jak i zastępczych czy adopcyjnych)
- osoby, które doznawały przemocy w rodzinie w przeszłości i które aktualnie odczuwają jej skutki
- świadkowie przemocy w rodzinie, w tym członkowie rodzin w których dochodzi lub dochodziło do przemocy (zarówno z rodzin naturalnych, jak i zastępczych czy adopcyjnych)
- osoby i rodziny doznające przemocy, w których występuje również problem alkoholowy i zagrożenie wykluczeniem społecznym.
Program ten dedykowany jest zarówno kobietom jak i mężczyznom.

 

W ramach programu oferujemy BEZPŁATNĄ pomoc dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży w formie:

- Specjalistycznych, indywidulanych konsultacji psychologicznych
- Konsultacji prawnych
- Konsultacji dla par i rodzin
- Warsztatów umiejętności psychospołecznych
- Maratonów psychologicznych
- Udziału w grupie pomocy psychologicznej dla dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie
- Udziału w grupie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ ---> tutaj

WARSZTAT: „Złość rodzica - wróg czy sojusznik”

 

MARATON PSYCHOLOGICZNY

 

Zapisy, informacje:

Tel. 22 499 37 33 (pon. - pt. 9.00 - 15.00)
Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa

 

Warunkiem uczestnictwa w oddziaływaniach grupowych jest odbycie wstępnej, indywidualnej konsultacji.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY !!!

„Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku".

W dniach 23 i 24 września 2019 r. w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, jak i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", które prowadzimy na zlecenie PARPA odbyły się spotkania z przedstawicielkami krajów: Uzbekistanu, Tajikistanu, Kirgistanu, a także przedstawicielkami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Podczas spotkania rozmawiałyśmy m.in. o systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sposobie pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, czy o historii powstania zarówno Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, jak i Pogotowia Niebieska Linia, poprzez cały proces jego kształtowania, aż do obecnej jego struktury.

           1 2  2 2  3 2  4 2