LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Szkolenia i superwizje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie on-line

Oferta jesień 2020 r.

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” powraca z jesienną edycją szkoleń i superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wiosną i latem nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem i odzewem z Państwa strony. Mamy nadzieję, że nasze jesienne propozycje także odpowiedzą na Państwa potrzeby.

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii, dbając o bezpieczeństwo uczestników, podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu zajęć w formule on-line. Wszystkie spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy zoom. Zapewnia ona możliwość wyświetlania uczestnikom prezentacji multimedialnych, dokumentów i nagrań. Wszyscy uczestnicy widzą się i słyszą nawzajem, istnieje możliwość pracy w grupach. Są to więc warunki maksymalnie zbliżone do „typowych szkoleń”. Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer wyposażony w kamerę, mikrofon i głośniki (lub słuchawki), tablet lub smartfon.

Informacje o planowanych szkoleniach i superwizji.

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem a spotkania z naszymi specjalistami wesprą Państwa w pracy w tym szczególnym okresie.

Z wyrazami szacunku

Paula Klemińska
Koordynatorka seminariów szkoleniowych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór do kolejnej edycji szkolenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia w wersji online.

Program kursu oraz jego zakres merytoryczny pozostają bez zmian. Zmienia się natomiast organizacja i sposób pracy w ramach szkolenia.

SPPwR I w wersji online składa się z VI trzydniowych sesji. Każda sesja trwa 3 kolejne dni. Każdego dnia spotkanie trwa 5, 5 godz. zegarowych. Sesje odbywają się co 2 – 3 tygodnie (trochę dłuższa przerwa jest na przełomie roku, ze względu na okres świąteczny).

Udział w szkoleniu wymaga od uczestników dostępu do stabilnego łącza Internetowego oraz sprawnego sprzętu, wyposażonego w mikrofon i kamerę. Konieczne jest też zapewnienie miejsca, które będzie umożliwiało swobodną komunikację i współpracę z grupą szkoleniową.

Zespół SPPwR gromadzi praktyków, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z osobami uwikłanymi w przemoc oraz udziałem w różnych programach przeciwdziałania przemocy takich jak: tworzenie rozwiązań systemowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, organizowanie i prowadzenie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, stosowanie procedury „Niebieskie Karty”, itp.  Doświadczenie praktyczne pozwala nam na stałe udoskonalanie i dostosowywanie programu Studium do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji.
Program Studium realizujemy od ponad 20 lat według autorskiego programu wypracowanego i doskonalonego przez zespół dydaktyczny skupiający certyfikowanych specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zawartość merytoryczna tego programu stała się kanonem obowiązujących w Polsce szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i odpowiada wytycznym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym szkoleń z tego zakresu.

Ukończenie SPPwR – kursu podstawowego otwiera możliwość doskonalenia swoich kompetencji w specjalistycznym studium II stopnia, którego efektem - po pomyślnym zdaniu egzaminu - może być uzyskanie certyfikatu konsultanta lub specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest  dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pracownicy pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, sądownictwa, policji. Wspólna praca w trakcie szkolenia umożliwia pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędne w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Kurs SPPwR obejmuje 120 godzin dydaktycznych szkolenia. W programie szkolenia są wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty i filmy instruktażowe.

Studium prowadzone jest w ramach Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia „Niebieska Linia” – placówki kształcenia ustawicznego (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę pod nr 1212 K) i kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

Układ merytorycznej treści kursu online jest następujący:

SESJE:

I -  Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie.

Definicja przemocy w rodzinie.

Rozpoznawanie i diagnozowanie przemocy w rodzinie, rozróżnienie od agresji i konfliktów

Analiza postaw wobec przemocy w rodzinie: osobiste doświadczenia związane z przemocą, mity i stereotypy związane z przemocą.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie w trakcie I sesji: pomoc udzielana na piśmie.

 

II -  Osoby doznające przemocy

Portret psychologiczny osoby doznającej przemocy w rodzinie.

Sytuacja  osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie – charakterystyka mechanizmów wikłających w przemoc i relację ze sprawcą.

Specyfika kontaktu i budowania współpracy z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzinie.

 

III – Dzieci krzywdzone

Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego oraz na czym polega skuteczna pomoc dzieciom krzywdzonym.

Zasady budowania kontaktu z dzieckiem krzywdzonym i udzielania mu skutecznej pomocy.

Przemoc seksualna wobec dzieci: diagnozowanie przemocy seksualnej wobec dzieci oraz kierunki działań, ochrona dziecka i rodziny w przypadku przemocy seksualnej.

 

IV – System przeciwdziałania przemoc e rodzinie.

Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozróżnienie interwencji od pomocy.

Zasady i metody interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy poszczególnym osobom uwikłanym w przemoc.

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem zasobów, potrzeb i ograniczeń poszczególnych jej członków.

Idea powoływania zespołów interdyscyplinarnych w gminach, realizowane zadania zespołów i grup roboczych. Procedura „Niebieskiej Karty” i współpraca jej realizatorów z zespołem interdyscyplinarnym.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

V – Osoby stosujące przemoc

Osoby stosujące przemoc w rodzinie – źródła przemocy i portret psychologiczny osoby stosującej przemoc.

Interwencje wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.  Zasady prowadzenia rozmów interwencyjnych przez przedstawicieli grup roboczych. Motywowanie do zmian.

Kontakt i praca  z osobą stosującą przemoc w rodzinie.

 

VI – Fabryka życzeń – podsumowanie najważniejszych treści szkolenia.  

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stosowanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w praktyce.

Organizowanie i prowadzenie  interwencji, udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc – analiza kazusów.

Prowadzenia rozmów interwencyjnych i pomocowych z osobami uwikłanymi w przemoc – ćwiczenie umiejętności.

Podstawę zaliczenia SPPwR I online stanowią:

  • obecność na wszystkich zajęciach, z włączoną kamerą i mikrofonem,
  • podjęcie zadania indywidualnego, które każdy uczestnik planuje i realizuje pomiędzy

sesjami  w swoim środowisku lokalnym,

  • udział w quizie podsumowującym szkolenie.

         Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN zawierające informacje o ilości godzin w poszczególnych blokach tematycznych.

Zajęcia w Studium, pomimo wersji online, są bardzo intensywne i wymagają pełnego zaangażowania uczestników.    
 

Terminy poszczególnych sesji online:

I sesja – 17-19 listopada 2020 r.

II sesja – 1-3 grudnia 2020 r.

III sesja – 14-16 grudnia 2020 r.

IV sesja – 11-13 stycznia 2021 r.

V sesja – 8-10 lutego 2021 r.

VI sesja – 22-24 lutego 2021 r.

Zajęcia w każdym dniu szkolenia odbywają się w godz. 8.00 – 13.30.


Koszt Studium wynosi 2 200 zł  (brutto). Wpłaty można dokonać jednorazowo za udział w całym kursie lub w dwóch ratach, każda po 1 100 zł (brutto). Kwota ta obejmuje dydaktykę, materiały szkoleniowe dostępne dla uczestników szkolenia na dedykowanej platformie oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Osoby zainteresowane udziałem w Studium online proszone są o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i odesłanie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 4 listopada 2020 r.

Oryginał formularza zgłoszeniowego proszę równolegle wysłać do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną na adres: ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa. Z uwagi na częściowo zdalną pracę naszego biura prosimy kierować wszelką korespondencję listem z zwykłym (z uwagi na brak możliwości awizowania).


Opłaty za udział w Studium prosimy wnosić dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na konto Stowarzyszenia zgodnie z danymi płatnika wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym:


Citi Handlowy 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873
z dopiskiem: SPPwR – I – kurs podstawowy online

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia,  tel.: (22) 499 – 37 – 33 w godz. 9.00 – 15.00 lub w sekretariacie Ogólnopolskiego Pogotowia  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel.: (22) 666 - 10 - 36 w godz. 8.00 – 15.30 oraz pisząc na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik SPPwR
Wanda Paszkiewicz

Autorski konspekt szkolenia jest własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i nie może być publikowany i wykorzystywany bez jego zgody. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
NA LATA 2018-2021

 

TRWA REKRUTACJA DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU. GRUPA RUSZY JUŻ W STYCZNIU 2021.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z POMOCY - MOŻLIWA FORMA ONLINE.
ZAPISY - TELEFONICZNIE PN-PT 9-15 TEL. 22 499 37 33

 

   Stowarzyszenie „Niebieska Linia” jest organizacją która jako jeden z celów statutowych przyjmuje prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Od lat nasze wysiłki skupiają się wokół oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

   Oprócz przyjętych celów statutowych podstawę prawną naszych działań stanowi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020.

   Cel podstawowy programu ukierunkowany jest na zatrzymanie przemocy w rodzinie.

Adresatami programu są dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie, zarówno kobiety jak i mężczyźni, mieszkańcy m.st. Warszawy. W programie mogą m.in. brać udział:
- osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;
- członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie,
- rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,

OFERTA POMOCY - ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

W obecnym kształcie realizacja programu zaplanowana jest do końca 2021 r.
Projekt składa się z działań indywidualnych i grupowych. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00. Zajęcia warsztatowe odbywają się w soboty lub niedziele. Rekrutacja do programu prowadzona jest w sposób ciągły.
Każdy uczestnik może wziąć udział w:
- indywidualnej konsultacji diagnostycznej (spotkanie wstępne)
- 20 spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej (grupa odbywa się cyklicznie – 2 edycje w roku)
- 3 warsztatach umiejętności psychospołecznych (np. zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności wychowawczych, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania potrzeb i uczuć)
- indywidualnych konsultacjach psychologicznych (jako forma uzupełniająca udział w grupie)

Warunkiem uczestnictwa w programie jest odbycie wstępnej, indywidualnej konsultacji. Celem tego spotkania jest określenie sytuacji oraz ustalenie potrzeb klienta.
Udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej jest poprzedzany podpisaniem kontraktu, który określa zasady uczestnictwa w programie.

   W celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu programu, wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 40/45 godzinach różnych oddziaływań (indywidualnych i grupowych).
    Każdy uczestnik w trakcie trwania programu będzie miał możliwość otrzymania potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w programie oraz o dotychczasowej ilości godzin uczestnictwa w rożnych oddziaływaniach.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY !!!

Nigdy nie jest za późno na przerwanie przemocy !!!

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z koordynatorką programu – Ewą Podgórską (tel. 22 499 37 33, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Z A P I S Y:

Osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00

w biurze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

Ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa

TELEFON 22 499 37 33

 

syrenka miasto

Zadanie publiczne pn.:

„Program korekcyjno – edukacyjny
dla osób  stosujących  przemoc  w  rodzinie ”                   

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ma przyjemność zaprosić na seminarium pt.:

Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Szczegółowe informacje o seminarium oraz rekrutacji znadziecie Państwo klikając w link SEMINARIUM PRAWNE

Natomiast formularz klikając w link FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

01.03.2018 - utworzenie funpage i zamieszczenie pierwszego postu na portalu społecznościowym facebook

01.03.2018 - utworzenie podstrony dotyczącej kampanii na stronie internetowej Stowarzyszenia

06.08.2018 - kręcenie spotów w ramach kampanii Możesz inaczej

16.11.2018 - konferencja prasowa inaugurująca kampanię

16.11.2018 - rozpoczęcie emisji spotów na You Tube, Facebook i www.niebieskalinia.org

16-30.11.2018 - emisja plakatów na przystankach komunikacji miejskiej

03-16.12.2018 - emisja spotów na stacji metra Świętokrzyska

07-13.01.2019 - emisja prezentacji multimedialnych w autobusach, tramwajach i pociągach SKM

18-24.03 2019 - emisja prezentacji multimedialnych w autobusach, tramwajach i pociągach SKM

01-15.04.2019 - emisja spotów na stacji metra Świętokrzyska

01-15.05.2019 - emisja plakatów na przystankach komunikacji miejskiej

13-19.05.2019 - emisja prezentacji multimedialnych w autobusach, tramwajach i pociągach SKM

19.06.2019 - konferencja podsumowująca kampanię (w tym spektakl teatru forum)

Prowadzenie strony kampanii na Facebooku - w sposób ciągły

Prowadzenie zakładki na stronie www.niebieskalinia.org - w sposób ciągły