LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że niebawem rozpoczniemy nabór do kolejnej edycji szkolenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia w wersji online.

Program kursu oraz jego zakres merytoryczny pozostają bez zmian. Zmienia się natomiast organizacja i sposób pracy w ramach szkolenia.

SPPwR I w wersji online składa się z VI trzydniowych sesji. Każda sesja trwa 3 kolejne dni. Każdego dnia spotkanie trwa 5, 5 godz. zegarowych. Sesje odbywają się co 2 – 3 tygodnie (trochę dłuższa przerwa jest na przełomie roku, ze względu na okres świąteczny). Rozpoczęcie szkolenia planujemy pod koniec października 2020 roku, a zakończenie w styczniu 2021 roku.

Udział w szkoleniu wymaga od uczestników dostępu do stabilnego łącza Internetowego oraz sprawnego sprzętu, wyposażonego w mikrofon i kamerę. Konieczne jest też zapewnienie miejsca, które będzie umożliwiało swobodną komunikację i współpracę z grupą szkoleniową.

Zespół SPPwR gromadzi praktyków, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z osobami uwikłanymi w przemoc oraz udziałem w różnych programach przeciwdziałania przemocy takich jak: tworzenie rozwiązań systemowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, organizowanie i prowadzenie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, stosowanie procedury „Niebieskie Karty”, itp.  Doświadczenie praktyczne pozwala nam na stałe udoskonalanie i dostosowywanie programu Studium do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji.
Program Studium realizujemy od ponad 20 lat według autorskiego programu wypracowanego i doskonalonego przez zespół dydaktyczny skupiający certyfikowanych specjalistów
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zawartość merytoryczna tego programu stała się kanonem obowiązujących w Polsce szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i odpowiada wytycznym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym szkoleń z tego zakresu.
Ukończenie SPPwR – kursu podstawowego otwiera możliwość doskonalenia swoich kompetencji w specjalistycznym studium II stopnia, którego efektem - po pomyślnym zdaniu egzaminu - może być uzyskanie certyfikatu konsultanta lub specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest  dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pracownicy pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, sądownictwa, policji. Wspólna praca w trakcie szkolenia umożliwia pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędne w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom

uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Kurs SPPwR obejmuje 120 godzin dydaktycznych szkolenia. W programie szkolenia są wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty i filmy instruktażowe.

Studium prowadzone jest w ramach Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia „Niebieska Linia” – placówki kształcenia ustawicznego (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę pod nr 1212 K) i kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

Układ merytorycznej treści kursu online jest następujący:

SESJE:

I -  Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie.

Definicja przemocy w rodzinie.

Rozpoznawanie i diagnozowanie przemocy w rodzinie, rozróżnienie od agresji i konfliktów

Analiza postaw wobec przemocy w rodzinie: osobiste doświadczenia związane z przemocą,
mity i stereotypy związane z przemocą.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie w trakcie I sesji: pomoc udzielana na piśmie.

 

II -  Osoby doznające przemocy

Portret psychologiczny osoby doznającej przemocy w rodzinie.

Sytuacja  osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie – charakterystyka mechanizmów wikłających w przemoc i relację ze sprawcą.

Specyfika kontaktu i budowania współpracy z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzinie.

 

III – Dzieci krzywdzone

Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego oraz na czym polega skuteczna pomoc dzieciom krzywdzonym.

Zasady budowania kontaktu z dzieckiem krzywdzonym i udzielania mu skutecznej pomocy.

Przemoc seksualna wobec dzieci: diagnozowanie przemocy seksualnej wobec dzieci
oraz kierunki działań, ochrona dziecka i rodziny w przypadku przemocy seksualnej.

 

IV – System przeciwdziałania przemoc e rodzinie.

Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozróżnienie interwencji od pomocy.

Zasady i metody interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy poszczególnym osobom uwikłanym w przemoc.

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem zasobów, potrzeb i ograniczeń poszczególnych jej członków.

Idea powoływania zespołów interdyscyplinarnych w gminach, realizowane zadania zespołów i grup roboczych. Procedura „Niebieskiej Karty” i współpraca jej realizatorów z zespołem interdyscyplinarnym.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

V – Osoby stosujące przemoc

Osoby stosujące przemoc w rodzinie – źródła przemocy i portret psychologiczny osoby stosującej przemoc.

Interwencje wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.  Zasady prowadzenia rozmów interwencyjnych przez przedstawicieli grup roboczych. Motywowanie do zmian.

Kontakt i praca  z osobą stosującą przemoc w rodzinie.

 

VI – Fabryka życzeń – podsumowanie najważniejszych treści szkolenia.  

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stosowanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w praktyce.

Organizowanie i prowadzenie  interwencji, udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc – analiza kazusów.

Prowadzenia rozmów interwencyjnych i pomocowych z osobami uwikłanymi w przemoc – ćwiczenie umiejętności.

Podstawę zaliczenia SPPwR I online stanowią:

 • obecność na wszystkich zajęciach, z włączoną kamerą i mikrofonem,
 • podjęcie zadania indywidualnego, które każdy uczestnik planuje i realizuje pomiędzy

sesjami  w swoim środowisku lokalnym,

 • udział w quizie podsumowującym szkolenie.

         Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN zawierające informacje o ilości godzin w poszczególnych blokach tematycznych.

Zajęcia w Studium, pomimo wersji online, są bardzo intensywne i wymagają pełnego zaangażowania uczestników.    
 

Terminy poszczególnych sesji online oraz szczegóły dotyczące zgłaszania się do udziału w szkoleniu zostaną podane do dnia 20 września 2020 r.

Zajęcia w każdym dniu szkolenia odbywają się w godz. 8.00 – 13.30.


Koszt Studium wynosi 2 200 zł  (brutto). Wpłaty można dokonać jednorazowo za udział w całym kursie lub w dwóch ratach, każda po 1 100 zł (brutto). Kwota ta obejmuje dydaktykę, materiały szkoleniowe dostępne dla uczestników szkolenia na dedykowanej platformie oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.niebieskalinia.org na której zostaną zamieszczone szczegóły dotyczące terminów oraz rekrutacji.

Kierownik SPPwR
Wanda Paszkiewicz

Autorski konspekt szkolenia jest własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i nie może być publikowany i wykorzystywany bez jego zgody. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ma przyjemność zaprosić na seminarium pt.:

Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Szczegółowe informacje o seminarium oraz rekrutacji znadziecie Państwo klikając w link SEMINARIUM PRAWNE

Natomiast formularz klikając w link FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

01.03.2018 - utworzenie funpage i zamieszczenie pierwszego postu na portalu społecznościowym facebook

01.03.2018 - utworzenie podstrony dotyczącej kampanii na stronie internetowej Stowarzyszenia

06.08.2018 - kręcenie spotów w ramach kampanii Możesz inaczej

16.11.2018 - konferencja prasowa inaugurująca kampanię

16.11.2018 - rozpoczęcie emisji spotów na You Tube, Facebook i www.niebieskalinia.org

16-30.11.2018 - emisja plakatów na przystankach komunikacji miejskiej

03-16.12.2018 - emisja spotów na stacji metra Świętokrzyska

07-13.01.2019 - emisja prezentacji multimedialnych w autobusach, tramwajach i pociągach SKM

18-24.03 2019 - emisja prezentacji multimedialnych w autobusach, tramwajach i pociągach SKM

01-15.04.2019 - emisja spotów na stacji metra Świętokrzyska

01-15.05.2019 - emisja plakatów na przystankach komunikacji miejskiej

13-19.05.2019 - emisja prezentacji multimedialnych w autobusach, tramwajach i pociągach SKM

19.06.2019 - konferencja podsumowująca kampanię (w tym spektakl teatru forum)

Prowadzenie strony kampanii na Facebooku - w sposób ciągły

Prowadzenie zakładki na stronie www.niebieskalinia.org - w sposób ciągły

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
NA LATA 2018-2021

   Stowarzyszenie „Niebieska Linia” jest organizacją która jako jeden z celów statutowych przyjmuje prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Od lat nasze wysiłki skupiają się wokół oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

   Oprócz przyjętych celów statutowych podstawę prawną naszych działań stanowi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020.

   Cel podstawowy programu ukierunkowany jest na zatrzymanie przemocy w rodzinie.

Adresatami programu są dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie, zarówno kobiety jak i mężczyźni, mieszkańcy m.st. Warszawy. W programie mogą m.in. brać udział:
- osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;
- członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie,
- rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,

OFERTA POMOCY - ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

W obecnym kształcie realizacja programu zaplanowana jest do końca 2021 r.
Projekt składa się z działań indywidualnych i grupowych. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00. Zajęcia warsztatowe odbywają się w soboty lub niedziele. Rekrutacja do programu prowadzona jest w sposób ciągły.
Każdy uczestnik może wziąć udział w:
- indywidualnej konsultacji diagnostycznej (spotkanie wstępne)
- 20 spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej (grupa odbywa się cyklicznie – 2 edycje w roku)
- 3 warsztatach umiejętności psychospołecznych (np. zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności wychowawczych, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania potrzeb i uczuć)
- indywidualnych konsultacjach psychologicznych (jako forma uzupełniająca udział w grupie)

Warunkiem uczestnictwa w programie jest odbycie wstępnej, indywidualnej konsultacji. Celem tego spotkania jest określenie sytuacji oraz ustalenie potrzeb klienta.
Udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej jest poprzedzany podpisaniem kontraktu, który określa zasady uczestnictwa w programie.

   W celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu programu, wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 40/45 godzinach różnych oddziaływań (indywidualnych i grupowych).
    Każdy uczestnik w trakcie trwania programu będzie miał możliwość otrzymania potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w programie oraz o dotychczasowej ilości godzin uczestnictwa w rożnych oddziaływaniach.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY !!!

Nigdy nie jest za późno na przerwanie przemocy !!!

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z koordynatorką programu – Ewą Podgórską (tel. 22 499 37 33, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Z A P I S Y:

Osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00

w biurze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

Ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa

TELEFON 22 499 37 33

 

syrenka miasto

Zadanie publiczne pn.:

„Program korekcyjno – edukacyjny
dla osób  stosujących  przemoc  w  rodzinie ”                   

Poradnia mailowa

E-maile do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc, jakiej udzielamy drogą mailową to:
 

 • wsparcie dla osób doznających przemocy
 • wsprarcie dla osób będących świadkami przemocy
 • udzielanie informacji o:
 • możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc
 • zjawisku przemocy, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy
 • prawach i możliwościach prawnych, proceduralnych i instytucjonalnych
 • prawach osób będących w sytuacji przemocy domowej
 • adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie
 • motywowanie do podjęcia działań zmierzających do zatrzymania przemocy